شناخت و توصیف وضعیت گذشته و پیش بینی و ترسیم وضعیت ده ساله ی آینده دانشگاه از نظر تعداد دانشجویان به تفکیک دوره، مقطع، دانشکده و رشته های مختلف تحصیلی بر عهده این دفتر می باشد

شناخت و توصیف وضعیت گذشته و پیش بینی و ترسیم وضعیت ده ساله ی آینده دانشگاه از نظر تعداد دانشجویان به تفکیک دوره، مقطع، دانشکده و رشته های مختلف تحصیلی بر عهده این دفتر می باشد


شناخت و توصیف وضعیت گذشته و پیش بینی و ترسیم وضعیت ده ساله ی آینده دانشگاه از نظر تعداد دانشجویان به تفکیک دوره، مقطع، دانشکده و رشته های مختلف تحصیلی بر عهده این دفتر می باشد