فرم و پرسش نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
(فرم ایجاد گروه آموزشی (مدارک در 2 نسخه و الزاماً در کلیربوک گذاشته شود دانلود (55.0k)
فرم ارزشیابی اعضای هیات علمی دانلود (33.5k)
فرم برنامه درسی دانشکده ها دانلود (53.5k)
فرم برنامه هفتگی اساتید دانلود (42.5k)
فرم برنامه هفتگی دروس دانشکده ها دانلود (43.0k)
فرم پیشنهاد کارگاه آموزشی دانلود (39.4k)
فرم درخواست مجوز تدریس دانلود (16.5k)
فرم شماره (۱) جدول تدریس هفتگی اساتید دانلود (49.5k)
فرم مشخصات اعضای هیات علمی دانلود (39.0k)