بازنگری برنامه درسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
درخواست بازنگری برنامه های درسی (فرم شماره 2 دانلود (84.0k)
درخواست بازنگری برنامه های درسی (فرم شماره 1 دانلود (49.0k)
بازنگری برنامه دروس دانلود (90.6k)
آئین نامه اجرائی برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (145.5k)