آمار دانش آموختگان

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آمار دانشجویان دانش آموخته به تفکیک گروه آموزشی نیمسال دوم 95-94 دانلود (442.6k)
آمار دانشجویان دانش آموخته (روزانه،شبانه،کل)به تفکیک گروه - دانشکده-جنسیت و مقطع در نیمسال دوم 96-95-1 دانلود (229.9k)
آمار دانشجویان دانش آموخته (روزانه،شبانه،کل)به تفکیک گروه - دانشکده-جنسیت و مقطع در نیمسال دوم 96-95 دانلود (229.9k)
آمار دانشجویان دانش آموخته (روزانه،شبانه،کل)به تفکیک گروه - دانشکده-جنسیت و مقطع در نیمسال دوم 94-95 دانلود (228.2k)
آمار دانشجویان دانش آموخته (روزانه،شبانه،کل)به تفکیک گروه - دانشکده-جنسیت و مقطع در نیمسال اول 96-97 دانلود (229.3k)
آمار دانشجویان دانش آموخته (روزانه،شبانه،کل)به تفکیک گروه - دانشکده-جنسیت و مقطع در نیمسال اول 96-95 دانلود (229.3k)
آمار دانشجویان دانش آموختگان به تفکیک گروه آموزشی نیمسال دوم 95-96 دانلود (172.8k)