آمار دانشجویان پذیرفته شده

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آمار دانشجویان پذیرفته به تفکیک گروه - دانشکده - مقطع و جنسیت در نیمسال دوم97-96 دانلود (239.2k)
آمار دانشجویان پذیرفته شده (روزانه،شبانه،کل)به تفکیک گروه - دانشکده-جنسیت و مقطع در نیمسال دوم 96-95 دانلود (229.2k)
آمار دانشجویان پذیرفته شده (روزانه،شبانه،کل)به تفکیک گروه - دانشکده-جنسیت و مقطع در نیمسال دوم 94-95 دانلود (228.5k)
آمار دانشجویان پذیرفته شده تفکیک گروه آموزشی نیمسال دوم 95-96 دانلود (450.7k)
آمار دانشجویان پذیرفته شده تفکیک گروه آموزشی نیمسال دوم 95-94 دانلود (442.1k)
آمار دانشجویان پذیرفته به تفکیک گروه - دانشکده - مقطع و جنسیت در نیمسال اول 97-96 دانلود (239.8k)
آمار دانشجویان پذیرفته به تفکیک گروه - دانشکده - مقطع و جنسیت در نیمسال اول 95-96 دانلود (230.9k)
آمار دانشجویان پذیرفته به تفکیک گروه - دانشکده - مقطع و جنسیت در نیمسال اول 95-94 دانلود (231.1k)