آمار دانشجویان موجود

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آمار دانشجویان موجود در نیمسال دوم89-88 به تفکیک گروه آموزشی دانلود (82.9k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال دوم 91-90 به تفکیک گروه های آموزشی دانلود (134.8k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال دوم 90-89 به تفکیک گروه آموزشی دانلود (67.2k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال دوم 90-89 به تفکیک دانشکده دانلود (36.5k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال دوم 89-88 به تفکیک دانشکده دانلود (40.6k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال اول88-87 به تفکیک دانشکده دانلود (45.3k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال اول 93-92 دانلود (93.8k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال اول 91-90 به تفکیک دانشکده دانلود (258.1k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال اول 90-89 به تفکیک دانشکده دانلود (36.5k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال اول 89-88- به تفکیک دانشکده دانلود (36.3k)
آمار دانشجویان موجود به تفکیک گروه، دانشکده، مقطع تحصیلی و جنسیت نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 دانلود (225.2k)
آمار دانشجویان موجود به تفکیک گروه، دانشکده، مقاطع تحصیلی، جنسیت و شبانه در نیمسال تحصیلی دوم 94-93 دانلود (73.5k)
آمار دانشجویان موجود (روزانه و شبانه ) در نیمسال دوم 91-90 به تفکیک دانشکده دانلود (51.4k)
آمار دانشجویان موجود ( روزانه، شبانه و کل) به تفکیک دانشکده، نیمسال دوم 93-92 دانلود (227.0k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال دوم۸۸-۸۷ به تفکیک گروه آموزشی دانلود (104.8k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال دوم۸۷-۸۶ به تفکیک گروه آموزشی دانلود (253.6k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال دوم۸۶-۸۵ به تفکیک گروه آموزشی دانلود (825.6k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال دوم۸۶-۸۵ به تفکیک دانشکده دانلود (222.0k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال دوم ۸۹-۸۸ به تفکیک دانشکده دانلود (40.6k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال دوم ۸۸-۸۷ به تفکیک دانشکده دانلود (39.8k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال دوم ۸۷-۸۶ به تفکیک دانشکده دانلود (76.9k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال دوم ۸۵-۸۴ به تفکیک گروه آموزشی دانلود (217.2k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال دوم ۸۵-۸۴ به تفکیک دانشکده دانلود (75.8k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال اول۸۸-۸۷ به تفکیک دانشکد دانلود (45.3k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال اول۸۷-۸۶ به تفکیک دانشکده دانلود (252.4k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال اول ۸۹-۸۸- به تفکیک دانشکده-1 دانلود (36.3k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال اول ۸۹-۸۸- به تفکیک دانشکده دانلود (36.3k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال اول ۸۶-۸۵ به تفکیک گروه آموزشی دانلود (201.1k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال اول ۸۶-۸۵ به تفکیک دانشکده دانلود (59.0k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال اول ۸۵-۸۴ به تفکیک گروه آموزشی دانلود (213.9k)
آمار دانشجویان موجود در نیمسال اول ۸۵-۸۴ به تفکیک دانشکده دانلود (75.5k)
آمار دانشجویان موجود به تفکیک گروه های آموزشی دانشکده ها – مقاطع تحصیلی و جنسیت در نیمسال تحصیلی 93-94 دانلود (551.7k)
آمار دانشجویان موجود (روزانه - شبانه ) در نیمسال اول (92-91) به تفکیک دانشکده دانلود (42.2k)
آمار دانشجویان موجود ( روزانه، شبانه، کل ) به تفکیک دانشکده نیمسال دوم 92-91 دانلود (84.1k)
آمار دانشجویان موجود به تفکیک گروه آموزشی نیمسال دوم 94-95 دانلود (498.8k)
آمار دانشجویان موجود (روزانه،شبانه،کل)به تفکیک گروه - دانشکده-جنسیت و مقطع در نیمسال دوم 97-96 دانلود (243.9k)
آمار دانشجویان موجود (روزانه،شبانه،کل)به تفکیک گروه - دانشکده-جنسیت و مقطع در نیمسال دوم 94-95-1 دانلود (232.0k)
آمار دانشجویان موجود (روزانه،شبانه،کل)به تفکیک گروه - دانشکده-جنسیت و مقطع در نیمسال دوم 94-95 دانلود (232.0k)
آمار دانشجویان موجود (روزانه،شبانه،کل)به تفکیک گروه - دانشکده-جنسیت و مقطع در نیمسال اول 96-95 دانلود (231.4k)
آمار دانشجویان موجود (روزانه،شبانه،کل)به تفکیک گروه - دانشکده-جنسیت و مقطع در نیمسال اول 94-95 دانلود (229.1k)
آمار دانشجویان موجود تفکیک گروه آموزشی نیمسال دوم 95-96 دانلود (194.2k)
آمار دانشجویان موجود به تفکیک گروه های آموزشی دانشکده ها – مقاطع تحصیلی و جنسیت در نیمسال تحصیلی دوم 95-96 دانلود (232.5k)