آمار تعداد اعضای هیات علمی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آمار هیات علمی به تفکیک دانشکده - مرتبه - جنسیت در نیمسال دوم 95-94 دانلود (43.9k)
آمار تعداد هیات علمی به تفکیک دانشکده - مرتبه و جنسیت در نیمسال دوم 96-95 دانلود (52.2k)
آمار تعداد هیات علمی به تفکیک دانشکده - مرتبه و جنسیت در نیمسال اول 96-95 دانلود (52.0k)
آمار تعداد هیات علمی به تفکیک دانشکده - مرتبه و جنسیت در نیمسال اول 94-95 دانلود (52.5k)
آمار تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده - گروه -جنسیت در نیمسال دوم 95-96 دانلود (144.8k)
آمار تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده - گروه -جنسیت در نیمسال دوم 95-94 دانلود (187.1k)
آمار اعضای هیات علمی نیمسال دوم 96-97 دانلود (55.1k)
آمار اعضای هیات علمی نیمسال دوم 96-97 به تفکیک دانشکده جنسیت و مرتبه دانلود (190.5k)
آمار اعضای هیات علمی نیمسال اول 96-97 دانلود (54.8k)
آمار اعضای هیات علمی نیمسال اول 96-97 به تفکیک دانشکده جنسیت و مرتبه دانلود (189.0k)