نمایش اسناد و رسانه‌ها

کتابها و مقالات لاتین پیرامون آموزش مداوم

اسناد
عنوان توضیح دانلود
David N دانلود (22,863.8k)
Lifelong Learning and the University دانلود (1,524.2k)
OECD - Four Future Scenarios for Higher Education-OECD دانلود (1,719.5k)
The Pedagogy of Lifelong دانلود (1,094.5k)
The role of Educational Technology in Lifelong Learning دانلود (296.6k)
The impact of higher education on دانلود (106.1k)
Lifelong learning, higher دانلود (134.2k)
INTERNATIONAL HANDBOOK OF LIFELONG LEARNING دانلود (17,577.4k)
Importance of the lifelong learning for professional development of دانلود (194.4k)
Deleuze and Lifelong Learning دانلود (3,147.1k)