چشم انداز و مأموریت ها

 چشم انداز قطب آموزش مداوم:

ارایه خدمات مشاوره­ای، طراحی و تحقیق و توسعه و ارزیابی در زمینه آموزش مداوم با بهره گیری از مبانی دینی و اسلامی و دستاوردهای علمی جهانی در مقیاس استانداردهای اسلامی و جهانی با بهره گیری از متخصصین دانشگاهی و حرفه‌ای

 

 ماموریت قطب آموزش مداوم:

قطب آموزش مداوم در راستای توسعه دانش، نگرش و مهارت افراد جامعه از طریق آموزش مداوم برای صنایع و سازمانهای دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، تدوین سیاست های آموزش مداوم صنایع و سازمانهای خدماتی انجام وظیفه می کند .


 اصول و ارزش های آموزش مداوم:

_ بهره گیری از متون و منابع دینی و اسلامی و ملی برای تدوین مبانی آموزش مداوم

-توسعه و رشد تفکر علمی و کاری در زندگی فردی و سازمانی

_ روحیه مشارکت جمعی و تبادل آراء بر پایه مشارکت در اطلاعات

_ تعامل بر پایه اعتماد و احترام متقابل

_ مراقبت از دارایی و امکانات فردی و سازمانی برای صنایع و سازمانهای دولتی و خصوصی بر پایه تلاش، نظم و خلاقیت


 استراتژی‌های محوری:

- کیفیت برتر خدمات مشاوره، طراحی، اجرا و نظارت برای صنایع و سازمانهای دولتی و خصوصی

- تمرکز بر نیازهای مشتریان

- تأمین نیازهای جامع و متنوع صنایع و سازمان‌ها در زمینه آموزش مداوم

- تعهد حرفه ای به افراد، خانوادها، کارفرمایان و کارکنان

- شناخت علمی و جامع از نیاز های فرد، خانواده و سازمان‌ها با توجه به تحلیل محیط درونی و بیرونی

- اشاعه روشهای نوین برای بسط و توسعه آموزش مداوم در راستای ارزش آفرینی -برای تحرک اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و سازمانی

- استفاده از کارشناسان با تجربه و حرفه‌ای در زمینه آموزش مداوم