تماس با ما

 

آدرس دانشکده  : بلوار گلستان – دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

شماره تماس دانشگاه شهیدچمران اهواز: 18-06133330010

شماره تماس(داخلی) مدیرقطب علمی :    4662

کد پستی :                       ۶۱۳۵۸۱۳۴۵

صندوق پستی :                ۱۳۹-۶۱۳۵۵