تحقیقات در حال اجرا

ردیف

عنوان پایان نامه در حال اجرا

نگارنده

استاد راهنما/ مشاوره

سال

1

امکان سنجی ایده دانشگاه به مثابه باشگاه دانایی با تأکید بر فرایندی بودن ماهیت دانش "
 

دکتر رضا شیخه/
دکتر مسعود صفایی مقدم

دکتر یدالله مهرعلیزاده(ناظر طرح)

98