اهداف، استراتژی ها و برنامه ها

  قطب آموزش مداوم گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران در راستای توسعه و تقویت آموزش مداوم با اهداف زیر تشکیل گردیده است:

- ایجاد و توسعه فرهنگ آموزش مداوم با بهره گیری از متون و مبانی دینی و اسلامی و تربیت مدیران و کارشناسان با نگرش آموزش مداوم

- ارایه خدمات مشاوره ای، طراحی و تحقیق و توسعه و ارزیابی در زمینه آموزش مداوم

- اجرای برنامه های آموزش مداوم برای آموزش و پرورش‏، صنایع وسازمانهای دولتی و خصوصی

- ارزیابی کارایی و اثربخشی برنامه های آموزش مداوم

 

هدف کلی

اهداف فرعی

ایجاد و توسعه فرهنگ آموزش مداوم با بهره گیری از متون و مبانی دینی و اسلامی و تربیت مدیران و کارشناسان با نگرش آموزش مداوم

بررسی برنامه ها و تجارب دینی و اسلامی در زمینه آموزش مداوم

تقویت و تحکیم آموخته های قبلی افراد، مدیران، کارفرمایان و کارکنان در صنایع وسازمانهای دولتی و خصوصی بر اساس متون دینی و استانداردهای جهانی آموزش

روزآمد کردن دانش، بینش و مهارت افراد، مدیران، کارفرمایان، و کارکنان سازمانهای دولتی و خصوصی به منظور آشنایی با تازه های علمی و عملی حرفه مربوطه وانطباق با نیازهای نوین جامعه بر اساس متون دینی و استانداردهای جهانی آموزش

افزایش آگاهی علمی، مهارت های حرفه ای و ارتباطی، دانش فنی و اخلاق برای صنایع وسازمانهای دولتی و خصوصی بر اساس متون دینی و استانداردهای جهانی آموزش

جلب مشارکت پژوهشگران جوان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای فعالیت های پژوهشی، تألیف، ترجمه، مقاله نویسی در زمنیه آموزش مداوم در جامعه بر اساس نیازهای مخاطبین مختلف بر اساس متون دینی و استانداردهای جهانی آموزش

ایجاد تحول و نواوری در ارائه آموزش های ضمن خدمت به کارکنان سازمانها و صنایع کشور بر اساس متون دینی و استانداردهای جهانی آموزش

اجرای برنامه های آموزش مداوم برای صنایع وسازمانهای دولتی و خصوصی

· ارائه و اجرای کارگاهها، سمینارها، و اطلاعات آموزش و ترویجی در زمینه آموزش مداوم

ارزیابی کارایی و اثربخشی برنامه های آموزش مداوم برای صنایع وسازمانهای دولتی و خصوصی

· بررسی و ارزشیابی کارایی و اثربخشی برنامه های آموزش مداوم در صنایع و سازمانهای خدماتی و آموزشی

بررسی اثربخشی دوره های آموزشی مداوم بر حیطه های دانش، نگرش و عملکرد فراگیران،