اعضای پیشین هیأت مؤسس

 
 

اعضای هیأت مؤسس در دوره اول (1395-1390)

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

تحصیلات

مرتبه علمی

شماره تماس

آدرس پست الکترونیکی

اطلاعات بیشتر

مسعود صفایی مقدم

مدیر قطب علمی

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتری تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

استاد تمام

4662

Safaei_m@scu.ac.ir

فعالیت های علمی و پژوهشی

سکینه شاهی

دبیر اجرایی قطب

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتری برنامه ریزی آموزشی

استادیار

4664

sshahi@scu.ac.ir

فعالیت های علمی و پژوهشی

یداله مهرعلیزاده

عضو قطب

دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتری توسعه منابع انسانی

استاد تمام

4668

ymehr@hotmail.com                                      mehralizadeh-y@scu.ac.ir

فعالیت های علمی و پژوهشی

حسین سپاسی

عضو قطب

بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتری سنجش و اندازگیری

استاد تمام

---

hosseinsepasi@yahoo.com

sepasi@scu.ac.ir

فعالیت های علمی و پژوهشی

محمدجعفر پاک سرشت

عضو قطب

بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتری تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

استاد تمام

---

mj-pakseresht@yahoo.com  pakseresht@scu.ac.ir

فعالیت های علمی و پژوهشی

 

ابراهیم صالحی عمران

عضو قطب

دانشگاه مازندران

دکتری برنامه ریزی آموزشی

استاد تمام

---

edpes60@hotmail.com

فعالیت های علمی و پژوهشی

نعمت اله عزیزی

عضو قطب

دانشگاه سنندج

دکتری برنامه ریزی آموزشی

استاد تمام

---

n.azizi@uok.ac.ir

فعالیت های علمی و پژوهشی

محمدحسین یارمحمدیان

عضو قطب

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتری برنامه ریزی آموزشی

استاد تمام

---

mhyarm@yahoo.com

فعالیت های علمی و پژوهشی

حسنعلی بختیار نصرآبادی

عضو قطب

دانشگاه اصفهان

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

استاد تمام

---

h.nasrabadi89@gmail.com

فعالیت های علمی و پژوهشی

حمیدرضا علوی

عضو قطب

دانشگاه کرمان

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

استاد تمام

---

hralavi@uk.ac.ir

فعالیت های علمی و پژوهشی