هیات امنای دانشگاه

موسسات عضو دبیر خانه هیات امنای عضو منطقه جنوب غرب:1 –  دانشگاه شهید چمران اهواز  2 –  دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  3 –  دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین  4 –  دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  5 – دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان  6 – دانشگاه صنعتی شهدای هویزه