معاون آموزشی

نام‌ و نام‌خانوادگی : علی امیری

  مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد نقاشی

  مرتبه علمی : مربی

 سال تولد : 1343

 محل تولد :رامهرمز

 پست الکترونیکی :a.amiri@scu.ac.ir

 تلفن مستقیم :36272088-061

       
مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشی(RMS)