نحوه پیگیری موارد مربوط به وضعیت ارائه مجازی دروس

نحوه پیگیری موارد مربوط به وضعیت ارائه مجازی دروس


نحوه پیگیری موارد مربوط به وضعیت ارائه مجازی دروس

 

دانشجویان گرامی

در صورت نیاز به پیگیری موارد مربوط به وضعیت ارائه مجازی دروس می توانید با آدرس ایمیل زیر مکاتبه فرمایید.

 eduplanning@scu.ac.ir

                                                                                                                دفتر برنامه ریزی آموزشی