شرح وظایف مدیریت

مدیریت برنامه ریزی آموزشی از واحدهای زیر مجموعه ی معاونت آموزشی است.

 

وظایف این مدیریت بدین شرح است:

بانک آمار و اطلاعات (تهیه آمار و اطلاعات از کلیه دانشجویان ، اعضای هیات علمی ، گروه ها و رشته ها و.....)

ارزشیابی اعضای هیات علمی (ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط یک برنامه نرم افزاری و همچنین به شیوه ی اینترنتی انجام می شود

انجام طرح ارزیابی درونی (این طرح در بیش از 30 گروه آموزشی اجرا شده است و هم اکنون نیز در حال اجراست.)

برگزاری کارگاه های آموزشی (در زمینه های روش تدریس،آزمون سازی، نرم افزار (اینترنت،spss ، ویندوزو...) و اجرای کارگاه های تخصصی در بسیاری از گروه های آموزشی.

بازنگری برنامه های درسی (تغییر محتوای دروس به منظور ارتقای برنامه های درسی در جهت انطباق هرچه بیشتر این برنامه ها با نیازهای جامعه.)

رشته های بین رشته ای (ایجاد رشته های جدید دانشگاهی که ضرورت ایجادآنها احساس می شود مثل نانوتکنولوژی.

سیمای علمی دانشگاه (وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه به تفکیک دانشکده ها و گروه های آموزشی از نظر تعداد دانشجویان فعال، میانگین واحدهای انتخابی ، میانگین واحدهای قبولی و مردودی در مقاطع مختلف بررسی می شود.)

برنامه توسعه ده ساله (شناخت و توصیف وضعیت گذشته و پیش بینی و ترسیم وضعیت ده ساله ی آینده دانشگاه از نظر تعداد دانشجویان به تفکیک دوره، مقطع، دانشکده و رشته های مختلف تحصیلی).

همچنین اموری نظیر نظارت برگزاری کلاسها و امتحانات پایان ترم ، انجام مطالعات آموزشی، تهیه گزارشهای مختلف و...