مدیریت فعلی

 

نام و نام خانوادگی:  دکتر افراسیاب راهنما قهفرخی

گروه آموزشی:گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

مرتبه علمی: دانشیار

 

رزومه (جهت رویت کلیک نمایید)

 

پست الکترونیکی: a.rahnama@scu.ac.ir

تلفن مستقیم: 33362714 (061)

دورنگار: 33330030(061)

تلفن داخلی: 2108