شرح وظایف گروه برنامه ریزی آموزشی

 

  • تدوین و ارائه برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت آموزشی در چارچوب مصوبات ابلاغی وزارت متبوع.
  • بررسی و انجام مطالعات لازم جهت تدوین برنامه جامع توسعه آموزشی دانشگاه.
  • تعیین و پیشنهاد اولویتها در برنامه ریزی آموزشی.
  • همکاری در تهیه و تنظم واحدهای درسی و برنامه آموزش با همکاری دانشکده های زیربط
  • همکاری در امور نشر جزوات و تهیه کاتالوگهای لازم
  • تنظیم گزارشهای لازم در مورد اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی و مصوبات ابلاغ شده.
  • تهیه و برنامه ریزی تسهیلات لازم جهت استفاده بهینه از کلاسهای درس با همکاری دانشکده ها.
  • بررسی و مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی.
  • تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه.