مدیریت تحصیلات تکمیلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی


مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی:  علی حقیقی

عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی، گروه عمران

 رزومه دکتر علی حقیقی.

تلفن مستقیم: 33336116 (061) نمابر: 33336116(061) 

شماره تماس داخلی: 2095

آدرس ایمیل: a.haghighi@scu.ac.ir | ali77h@gmail.comr