معاون مدیر تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی:سیدمحمدرضا  عالم زاده 

سال تولد: 1355

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

سابقه خدمتی: 22 سال 

تلفن تماس: 2117 داخلی -33330020 الی 33330010-061