بستن

معرفی مدیر

مدیریت تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی:  شهرام جلیلیان

عضو هیئت علمی (استاد) دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده ادبیات، گروه تاریخ

تلفن مستقیم: 33336116 (061) نمابر: 33336116(061)

شماره تماس داخلی: 2095

آدرس ایمیل: jalilianshahram@yahoo.com

مدیران قبلی تحصیلات تکمیلی

Noor Mohammadi.jpg

ZARGAR SHOSH.jpg

 

CHINIPARDAZ.jpg

FAKHARZADE.jpg

TARASOLI1.jpg

MAHMMODIAN.JPG