آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های دوره دکتری

 این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، 15 ماده، 22 تبصره در جلسۀ 775 مورخ 89/8/8 شورای برنامه‌ریزی آموزشی عالی تصویب شد و برای دانشجویانی که ازسال تحصیلی 90-1389 و پس از آن در دورۀ دکتری پذیرفته می‌شوند لازم‌الاجرا است و از تاریخ اجرا کلیۀ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مغایر با آن لغو می‌شود.

شیوه نامه اجرایی دوره های دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه شهید چمران اهواز (ویژه  دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 98-1397و پس از آن )

این شیوه‌نامه در 28 ماده و 40 تبصره در جلسة شمارة 11 مورخ 1397/07/28 به تصویب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز رسید و برای دانشجویان دکتری تخصصی (.Ph.D) ورودی سال تحصیلی 98-97 و پس از آن، لازم‌الاجرا خواهد بود.

آیین‌نامۀ نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر 

این آیین‌نامه با یک مقدمه و در 5 ماده و 7 تبصره در تاریخ 85/07/26 به تصویب رسید و پس از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه، کلیۀ آیین‌نامه‌های قبلی مغایر با آن کان لم یکن تلقی می‌گردند.

آیین‌نامۀ اجرائی کمسیون موارد خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

 این آیین‌نامه در 7 ماده در تاریخ 74/11/16 به تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسید و از تاریخ تصویب جایگزین آیین‌نامه قبلی می‌شود.