دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)

 

جهت پی بردن به پراکندگی هیدروکربن‌ها و نحوه حضور ترکیبات مختلف از جمله آلکان‌های نرمال و ایزوپرنوئیدها (isoprenoids) به خصوص پریستان و فیتان و برخی از نشانگرهای زیستی از آنالیز کروماتوگرافی‌گازی بر روی اجزای اشباع (saturate) و نفت خام (whole oil) استفاده می‌گردد. با توجه به پارامترهای ژئوشیمیایی بدست آمده از کروماتوگرافی گازی می‌توان نوع رخساره آلی، نوع کروژن، نوع محیط رسوبگذاری، بلوغ حرارتی و تأثیر پدیده‌های تجزیه زیستی (biodegradation) و آبشویی (water-washing) را در نمونه‌های مورد مطالعه تعیین کرد. دستگاه کروماتوگرافی گازی آزمایشگاه نفت مرکز تحقیقات زمین‌شناسی و زمین‌شیمی نفت ساخت شرکت Vinci Technologies و مدل سال 2010 می‌باشد که دارای ستون موئینه‌ای به طول 25، 30 و 60 متر با قطر داخلی 0/22 میلی‌متر با لایه‌­ای بعنوان فاز ثابت که بصورت پوششی به ضخامت 0/25 میکرومتر در آن تعبیه شده است می‌باشد. دمای اولیه 50 درجه سانتیگراد و دمای نهایی 320 درجه سانتیگراد بوده که افزایش دما به ازای هر دقیقه بر روی 5 درجه سانتیگراد تنظیم شده است. دما در injector و detector نیز 300 درجه سانتیگراد است. گاز حامل (carrier gas) هلیم بوده و از هوای فشرده و گاز هیدروژن جهت شعله آشکارگر (FID) استفاده شده است. برنامه دمایی و FID قابلیت تغییر را دارا می‌باشند.