اعضای مرکز تحقیقات زمین‌شناسی و زمین‌شیمی نفت

 

دکتر بهرام علیزاده

گرایش: زمین‌شناسی نفت
پست الکترونیکی: alizadeh@scu.ac.ir

 

دکتر مجید مشهدی علیپور ممقانی

گرایش: زمین‌شناسی نفت

پست الکترونیکی: alipour.magid@gmail.com

 

دکتر علیرضا زراسوندی

گرایش: زمین‌شناسی اقتصادی

پست الکترونیکی: zarasvandi_a@scu.ac.ir

 

دکتر کاظم رنگزن
گرایش: سنجش از دور کاربردی
پست الکترونیکی: kazemrangzan@scu.ac.ir

 

دکتر بهمن سلیمانی

گرایش: زمین‌شناسی نفت کاربردی

پست الکترونیکی: soleimani3000@yahoo.com

 

دکتر ناهید پوررضا
گرایش: شیمی تجزیه
پست الکترونیکی: npourreza@yahoo.com

 

دکتر علیرضا کیاست
گرایش: شیمی آلی
پست الکترونیکی: akiasat@scu.ac.ir

 

دکتر حمیدرضا غفوری
گرایش: مهندسی عمران ـ سیالات (نفت)
پست الکترونیکی: ghafouri_h@scu.ac.ir

 

دکتر بهرام حبیب‌نیا
گرایش: زمین‌شناسی (میکروپالئونتولوژی)
پست الکترونیکی: habibnia@put.ac.ir

 

دکتر علیرضا دنه‌دزفولی
گرایش: مهندسی مکانیک
پست الکترونیکی: a.danehdezfuli@scu.ac.ir

 

مهندس سید رسول سیدعلی
گرایش: زمین‌شناسی نفت
پست الکترونیکی: srsali.1993@gmail.com

 

مهندس صابر شیروانی

گرایش: زمین‌شناسی نفت

پست الکترونیکی: shirvani.saber@gmail.com