مدیران پیشین

نام ونام‌خانوادگی: مسعود خداپناه

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد ـ دانشگاه شهید چمران اهواز

ـ سوابق تحصیلی:

کارشناسی: اقتصاد نظری

سال اخذ مدرک: 1368             محل تحصیل: دانشگاه اصفهان

کارشناسی‌ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

سال اخد مدرک: 1374             محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتری: توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

سال اخذ مدرک: 1389             محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی تهران

ـ فعالیتهای پژوهشی:

الف) مقالات:

1ـ ارایه مقاله و سخنرانی در همایش سالانه شهرداری‌های کشور در تهران سال 1387

2ـ بررسی پیامدهای بیرونی خودرو شخصی در شهر تهران ـ مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری ـ سال 1390

3ـ برگزاری کارگاه آموزشی بودجه در سمینار سالیانه شهرکهای صنعتی کشور در اداره کل صنایع استان خوزستان ـ سال 1390

4ـ آزمون تجربی منحنی کوزنتس: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (شواهدی از 70 کشور در حال توسعه) ارایه شده به مجله پژوهش و رشد و توسعه اقتصادی جهت داوری

5ـ اندازه‌گیری خط فقر در استان خوزستان ـ مجله علمی پژوهشی ـ توسعه انسانی سال 1391

6ـ اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیر نفتی استان خوزستان ـ اولین همایش ملی سرمایه‌گذاری و تولید ملی سال 1392

7ـ اثر کیفیت محیط زیست بر رشد اقتصادی ـ اولین کنفرانس ملی راهکارهای دست یافته به توسعه پایدار سال 1392

8ـ بررسی علیت تولید دی اکسید کربن و توسعه شهرنشینی در منتخب کشورهای در حال توسعه ـ اولین همایش ملی سرمایه‌گذاری و تولید ملی سال 1392

9ـ ترجمه کتاب اقتصاد جرم (تاریخچه ـ روش و راهکارها)

ب) طرحهای تحقیقاتی:

1ـ اجرای طرح نظام پیشنهادات در دانشگاه شهید چمران‏ ارایه گزارش نهایی در سال 1388

2ـ اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان: بررسی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارایه گزارش نهایی ـ سال 1391

3ـ اجرای طرح پژوهشی با سازمان فنی و حرفه‌ای استان با عنوان: نیازسنجی دوره‌های آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای استان در برنامه پنج ساله 1396 ـ 1392 در سال 1391

4ـ اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان: حقوق تجارت الکترونیک در سال 1391

ـ سوابق اجرایی:

1ـ مدیر خدمات دانشجویی دانشگاه

2ـ مدیر اموراداری دانشگاه

3ـ مدیر گروه اقتصاد

4ـ مدیر بودجه و تشکیلات دانشگاه

5ـ مدیر اجرایی مجله اقتصاد مقداری

6ـ مدیر آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه

7ـ رئیس پردیس دانشگاهی
8-مدیر بودجه ، تشکیلات و تحول اداری