نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خدمات رسانی بانک تجارت به دانشگاهیان

خدمات رسانی بانک تجارت به دانشگاهیان


خدمات رسانی بانک تجارت به دانشگاهیان

 

جلسه با رییس شعبه بانک تجارت دانشگاه جهت تسهیل امور جاری و خدمات رسانی بهتر در تاریخ 12/08/1398 ساعت 11 در دفتر معاونت پشتیبانی یرگزار شد.