نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه با مدیر شرکت شیرین بهار جهت پرداخت عیدی و سنوات پرسنل شرکتی

جلسه با مدیر شرکت شیرین بهار جهت پرداخت عیدی و سنوات پرسنل شرکتی


جلسه با مدیر شرکت شیرین بهار جهت پرداخت عیدی و سنوات پرسنل شرکتی

جلسه با حضور مدیر شرکت خدماتی دانشگاه ( شیرین بهار) جهت پرداخت عیدی و سنوات پرسنل شرکتی در تاریخ 12/08/1398 در دفتر معاونت برگزار شد.