نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بررسی و اجرای آزمایش نرم افزار خرید کالا

بررسی و اجرای آزمایش نرم افزار خرید کالا


بررسی و اجرای آزمایش نرم افزار خرید کالا

بررسی و اجرای آزمایش نرم افزار خرید کالا، طراحی و تست این نرم فزار بیش از یک سال زمان برد و به نتیجه رسید. جهت شفاف سازی بیشتر و همچنین کنترل دقیق خریدهای دانشگاه و افزایش نظارت بر بودجه مراکز سامانه خرید کالا استفاده می شود. این نرم افزار در تحقق نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که از الزامات قانون برنامه پنجساله ششم توسعه است کاربرد دارد.12/08/1398