معاون پشتیبانی

نام و نام خانوادگی: دکتر امین رضا نقره آبادی
مرتبه علمی :استاد

دکتری :  دکترا مهندسی مکانیک تبدیل انرژی از دانشگاه صنعتی شریف تاریخ اخذ مدرک : 1385/06/30

پست الکترونیکی : Noghrehabadi@yahoo.com - Noghrehabadi@scu.ac.ir
تلفن داخلی : 2006