معاونین قبلی پشتیبانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدت مسئولیت

1

دکتر مهدی قمشی

80-84

2

دکتر سعیدشاکریان

84-85

3

دکتر بهرام علیزاده

85-86

4

دکتر حسن مروتی

86-89

5

دکتر عبدالامیرمعزی

89-91

6

دکتر محمد راضی جلالی

91-93

7

دکتر حسن فرازمند

93-97