مسئول دفتر معاونت پشتیبانی

نام و نام خانوادگی : محمدرضا فاضلی مبارکه 

 

 • دریافت نامه ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه معاونت پشتیبانی .   
 • تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با معاون محترم پشتیبانی و تعیین ساعات ملاقات برای آنها.
 • تهیه و تنظیم گزارشات لازم روزانه جهت ارائه به معاون پشتیبانی. 
 • تنظیم اوقات جلسات معاون محترم پشتیبانی و مطلع ساختن اعضای شرکت کننده در جلسه. 
 • پاسخگوئی به مراجعین و راهنمائی آنها .
 • پیگیری نامه های ارجاعی.
 • انجام سایر وظایف محوله با نظر مافوق.

شماره تماس: داخلی 2006 مستقیم 06133331965 

پست الکترونیک:fazeli.m@scu.ac.ir

 

کارشناس دفتر معاونت پشتیبانی

نام و نام خانوادگی : شیوا احمدزاده
شرح وظایف 

 • دریافت نامه ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه معاونت پشتیبانی .   
 • تهیه و تنظیم گزارشات لازم روزانه جهت ارائه به معاون پشتیبانی. 
 • تنظیم اوقات جلسات معاون محترم پشتیبانی و مطلع ساختن اعضای شرکت کننده در جلسه. 
 • پاسخگوئی به مراجعین و راهنمائی آنها .
 • پیگیری نامه های ارجاعی.
 • انجام سایر وظایف محوله با نظر مافوق.
 • مسئول آمار حوزه معاونت پشتیبانی.

تلفن داخلی : 2281
تلفن مستقیم : 06133330021