رئیس دانشکده علوم زمین

 

 


  دکتر بهرام علیزاده

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی نفت کاربردی

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس داخلی: 3574


  

alizadeh@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران

 

 


  دکتر بهرام علیزاده

  تحصیلات: دکتری زمین‌شناسی نفت کاربردی

  مرتبه علمی: استاد

  شماره تماس داخلی: 3574


  

alizadeh@scu.ac.ir
پروفایل علمی پژوهشی در سیستم RMS دانشگاه شهید چمران