سوابق

شرح سوابق                                                             

                                                                    shapour moradi.gif

 

نام و نام خانوادگی: شاپور مرادی

متولد: 16 خرداد 1342

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

تحصیلات:

دکترای مهندسی از دانشگاه Dalhousie , کانادا, 1377.

کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف, ایران, 1370.

کارشناسی گرایش طراحی جامدات از دانشگاه صنعتی شریف, ایران, 1367.

 

عنوان پایان نامه دکترا:

Application of Differential Quadrature Method to the Analysis of Delamination Buckling of Laminated Composites.

 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

            طراحی شکل بهینه در الاستیسیته دوبعدی

عنوان پایان نامه کارشناسی:

            بررسی یک روش بهینه سازی مکانیزمهای صفحه ای

 

سوابق دانشگاهی:

از سال 1371 الی 1373 و 1377 تا کنون به عنوان مدرس در دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول به خدمت بوده ام و دروس دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک را تدریس می نمایم.

 

1382-1380 مدیر گروه مکانیک دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران

1383 - مدیر مرکز تحقیقات حفاری دانشگاه شهید چمران

 

 

سوابق صنعتی:

1371-1369    مدیر پروژه, شرکت مهندسین مشاور نشرصنعت, تهران, ایران

1369-1368    مدیر بخش طراحی, مجتمع شهید دستواره, تهران, ایران

1369-1365    طراح و محقق, مجتمع شهید دستواره, تهران, ایران

 

طرحهای پژوهشی:

-        تحلیل بعد از کمانش ورقهای بیضوی به روش DQ                  

-        بررسی پدیده سوراخ شدگی رشته حفاری در میادین بی بی حکیمه و گچساران (لیشتر شمالی)

-        بررسی اثرات تشدید در رشته های حفاری

 

انتشارات:

 

-گزارش طرح تحقیقاتی: تحلیل بعد از کمانش ورقهای بیضوی به روش DQ, دانشگاه شهید چمران اهواز,1382

- گزارش طرح تحقیقاتی: بررسی پدیده سوراخ شدگی رشته حفاری در میادین بی بی حکیمه و گچساران (لیشتر شمالی), دانشگاه شهید چمران اهواز,1385

گزارش طرح تحقیقاتی: بررسی اثرات تشدید در رشته های حفاری, دانشگاه شهید چمران اهواز,1386

 

 

           ¨  Taheri, F. and Moradi, S., Application of DQ As An Effective Simulation Tool For Buckling Response of Delaminated Composite Plates, Composite Structures, Vol. 51, no. 4, pp. 439-449, 2001.

 

           ¨  F. Taheri, and S. Moradi, A Robust Methodology for the Simulation of Postbuckling Response of Composite Plates, Journal of Computational Mechanics, Vol. 26, No. 3, 295-301, September 2000.

 

           ¨  Taheri, F. and Moradi, S., Postbuckling Analysis of Composite Laminated Beams with Multiple Delaminations, Advances in Composite Materials & Structures VII, edited by: de Wilde, W. P., Blain, W. R., and Brebbia, C. A., pp. 249-258, WIT Press, Southampton, U.K., 2000.

 

           ¨  Taheri, F. and S. Moradi Application of  a Simple and Effective Computational Tool for the Complete Assessment of Delamination Buckling and Post Buckling of Composite Beam/plates in the Proceedings of the 5th International Conference in Composite Engineering (ICCE7), Ed. D. Hui, pp. 845-846, July, 2000.

 

           ¨  Moradi, S., and F., Taheri, Delamination Buckling Analysis of General Laminated Composite Plates by Differential Quadrature Method. Journal of Composites (Part B) Vol. 30, 503-511, 1999.

 

           ¨  Moradi, S., and Taheri, F., Postbuckling Analysis of Delaminated Composite Beams by Differential Quadrature Method, Composite Engineering, Vol. 43, pp. 33-39, 1999.

 

           ¨  Taheri, F., and Moradi, S., On Multiple Delamination Buckling of Composite Structures, Proceeding of 12th International Conference on Composite Materials, 1999.

 

           ¨  Moradi, S., and Taheri, F., Application of Differential Quadrature Method to the Delamination Buckling of Composite Plates, Computers & Structures, 1999.

           ¨  Moradi, S., and Taheri, F., Differential Quadrature Approach for Delamination Buckling Analysis of Composites with Shear Deformation, AIAA J., vol. 36, no. 10, pp. 1869-1873, 1998.

 

           ¨  Moradi, S., and Taheri, F., Postbuckling Analysis of Laminated Composite Plates by Differential Quadrature Method, ICES98, International Conference on Computational Engineering Science, Atlanta, U.S.A., 1998.

 

           ¨  Moradi, S., and Taheri, F., Application of the Differential Quadrature Method to the Analysis of Delamination Buckling of Composite Beam-Plates, in Advances in Computational Engineering Science, Edited by: Atluri, S.N., and Yagawa, G., pp. 1238-1243, Tech Science Press, Georgia, U.S.A., 1998.

 

           ¨  Farshi, B., and Moradi, S., BESHOP: A Program Package for Shape Optimization in 2-D Elasticity, in Advances in Design Automation-1992, 18th Annual ASME Design Automation Conference, ASME, New York, NY, U.S.A., vol. 44, pt 1, pp. 37-41, 1992.

 

           ¨  Farshi, B., and Moradi, S., Boundary Element Shape Optimization in 2-D Elasticity, Proceeding of International Conference on Engineering Applications of Mechanics, Tehran, Iran, pp. 116-123, 1992.

 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه

 

¨                  Structural Optimization

¨                  Shape Optimum Design

¨                  Composites

¨                  Structural Dynamics

¨                  Buckling and Postbuckling Analysis of Structures

¨                  Structural Analysis with Nonlinear Geometry

¨                  Fracture Mechanics

¨                  Finite Elements

¨                  Numerical Techniques in Engineering