چهارشنبه, 30 خرداد 1397

اهم وظايف سازماني اين معاونت عبارتند از:

انجام بررسي‌هاي لازم در خصوص مسايل اجرايي، نظارت و ارزيابي عملكرد پژوهشي دانشگاه، برنامه‌ريزي و تدوين راهكارهاي اجرايي جهت ارائه مقاله اعضاي هيأت علمي دانشگاه در مجامع علمي داخل و خارج و نيز فرصتهاي مطالعاتي،‌ تصويب و همكاري اجرايي در جهت انجام طرح‌هاي تحقيقاتي و چاپ كتاب‌هاي اعضاي هيات علمي، نظارت بر امور كتابخانه‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي، تنظيم دستور جلسات شوراي پژوهشي دانشگاه، برگزاري جلسات شوراي انتشارات و شوراي سردبيران، برگزاري همايش‌هاي علمي در سطح ملي و بين‌المللي در دانشگاه و تهيه برنامه پژوهشي كوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه جهت طرح در شوراي دانشگاه.

 

شوراي پژوهشي

به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي، بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي پژوهشي دانشگاه و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت‌هاي پژوهشي تشكيل مي‌گردد و اعضاي آن متشكل از:

1- معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه (رئيس شورا)

2- مدير امور پژوهشي و فناوري (دبير شورا)

3- رئيس كتابخانه مركزي

3- مدير مركز رشد

4- مدير ‌دفتر ارتباط با صنعت

5- مدیر مرکز محاسبات

6- رئيس اداره چاپ و انتشارات

7- مدیر همكاريهاي علمي و بين المللي 

و معاونان پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده‌ها مي‌باشند.

 

شوراي انتشارات

شورايي است كه بر حسن اجراي مقررات چاپ و نشر كتب منتشره دانشگاه نظارت دارد و اعضاي ثابت آن متشكل از:

 1- معاون پژوهشي، رئیس شورا

 2- رئيس اداره چاپ و انتشارات، دبیر شورا

 3- مدير امور پژوهشي و فناوري

 4- رئيس كتابخانه مركزي

 5-  5 الی 7 نفر نماینده از دانشکده های دانشگاه شهید چمران به پیشنهاد رئیس دانشکده و حکم معاون پژوهشی دانشگاه.

 6- کمیته های تخصصی

 

شوراي مديران

متشكل از مديران زير مجموعه‌هاي مختلف معاونت پژوهشي مي‌باشد كه بر تنظيم و حسن اجراي مقررات معاونت نظارت مي‌نمايد.

 


معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8