جمعه, 5 شهريور 1395
  • العربیه

دکتر منوچهر جوکار


    آقای دکتر منوچهرجوکار در سال 1346 در شهرستان الیگودرز متولّد شد. وی تحصیلات متوسطه را درسال 1365 در دبیرستان شهید کاظمی شهرستان الیگودرز به پایان رسانید و در سا ل 1369 در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه گیلان به درجۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و در سال 1373 از دانشگاه علامه طبا طبایی تهران در رشتۀ مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی به درجۀ کارشناسی ارشد رسید . ایشان همچنین در سال 1375 موفّق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید چمران اهواز گردید و در سال 1386 در مقطع دکترا از دانشگاه شهید چمران اهواز فارغ التحصیل شد. دکتر جوکار
 پیش از استخدام در دانشگاه ، از سال 70 تا 73 ، همزمان با تحصیل ، در دو هنرستان تهران مشغول به تدریس شد و از بهمن ماه 75 به همکاری با گروه زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه شيهد چمران پرداخت و در سال 1377 به عضویّت هیأت علمی این گروه در آمد.وی علاوه بر تدریس ، از دوره ی لیسانس با نوشتن مقالات ادبی در نشریات مختلف ادبی و فرهنگی فعالیت کرده اند. آقای جوکار هم چنین تا کنون بیش از ده نوبت درهمایش ها ،سمینارها و نشست های داخل دانشگاه و سطح کشور با ایراد سخنرانی و ارایه مقاله شرکت داشته است . 

 گرایش های ایشان عبارت است از: ادبیات معاصر ؛ سبک شناسی ؛ عرفان و تصوف.

الف) سوابق آموزشی :

1. تدریس در دو هنرستان در شهر تهران ازسال 70 تا 73 ( همزمان با تحصیل در تهران ).

2. تدریس در دانشگاه شهید چمران ازبهمن 75 و عضویت در هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه از فروردین 77. ( دروس زبان ونگارش فارسی ،سبک شناسی شعر و نثر ، مرجع شناسی و روش تحقیق، منطق الطیر عطار ، مخزن الاسرار نظامی ، مرصادالعباد و بدیع ، کشف المحجوب و رساله قشیریه).

ب) سوابق پژوهشی:

ب-1؛ برگزاری سمینارهای علمی و پژوهشی و سخنرانی علمی در همایش ها و نشست ها .

* ارایه سمینار " شعر و پدیده جهانی شدن " ( دانشکده ادبیات ، 28/1/81 ).

* ارایه سمینار " موانع ومشکلات ایجاد ارتباط دانشجویان ادبیات فارسی با شعر نو "
( دانشکده ادبیات ،18/9/81 ).

 * ارایه سمینار " شخصیت شناسی در داستان شیخ صنعان " ( دانشکده ادبیات ، 22/9/82 ).

* ارایه سمینار " نوستالژی درشعر اخوان ثالث "( دانشکده ادبیات ، 17/9/83 ).

سخرانی در سمینار " بزرگداشت مقام فردوسی " با عنوان " نیاز ما به فردوسی و شاهنامه( برگزار کننده اداره آموزش و پرورش استان خوزستان ، تالار فردوسی امانیه ، 25/2/81 ). 

* سخنرانی درکنگره بزرگداشت" خداوندگار عشق وغزل سعدی " باعنوان تعلیم وتربیت از منظر سعدی ( برگزارکننده اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ، لرستان - الیگودرز ، شهریور1382 ).

* سخنرانی در همایش" اقدام پژوهی در شعر معاصر " باعنوان " غم غربت در شعر اخوان"، ( برگزارکننده اداره آموزش و پرورش شوشتر ، 25/12/1382، تالار فرهنگ شوشتر ) .

* سخنرانی درهمایش"بزرگداشت مقام فردوسی "باعنوان " بیان حماسی در شاهنامه "، ( برگزارکننده اداره آموزش و پرورش دزفول ، 25/2/1382).

* شرکت وارایه مقاله درهمایش " بزرگداشت سیداشرف الدین حسینی گیلانی " که خلاصه مقاله آن نیز با عنوان " مضامین ایرانی درشعر نسیم شمال " چاپ شد.( برگزارکننده کتاب ماه ادبیات وفلسفه ، تهران ، 21/12/1382 ).

* شرکت درچهارمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی ، ( تهران ، دانشگاه تهران 28 - 30 مهر 1382 ).

* شرکت و ارایه مقاله در " اولین نشست تخصصی فارسی عمومی " که خلاصه آن با عنوان " بررسی و ارزیابی کمی وکیفی درس فارسی عمومی " منتشر گردید. ( برگزارکننده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران 28/3/1383 ).

ج) سوابق اجرایی :

1- مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید چمران از 27/12/1376 تا 11/10/1379.

2- مجری و مسئول طرح ارزیابی درونی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران ( 80-83 ).

3- مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز  از شهریور 87 ( ادامه دارد ). 

 آثار و تألیفات

الف: مقالات

1. نقدی بر«آهوی بخت من گزل» ؛ هفته نامۀ «کادح» رشت، شماره 24، آبان 1368.

2. «ادبیات تئوری، تئوری ادبیات»؛ هفته نامۀ «کادح» رشت، آذرماه 1368.

3. «پلّه پلّه تا ملاقات خدا» ؛مجلّۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران، سال اوّل، ش اوّل، پاییز 1379.

4. « نظری بر جلوه های طنز و هزل درشاهنامه» مجلّۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران ،سال اوّل،ش دوم، بهاروتابستان 1380.

5. «دربارۀ روز ملّی شعر و ادب فارسی»؛هفته نامۀ همدلی ، 21 مهر 1381، اهواز.

6. «خلاءشادمانی ونشاط درجامعه» هفته نامۀ همدلی ،ش سی ونهم، 28 مهر 1381، اهواز.

7. «درسوگ جانی شیفته(درباره استادجعفری)؛هفته نامۀ همدلی،ش چهل و چهارم، 3 آذر 1381، اهواز.

8. «غزل های سینمایی تصویری» (نقد مجموعه شعر خیس درسکانس صفر) ؛ هفته نامۀ همدلی ، 1381، اهواز.

9. «ما، فردوسی و شاهنامه »؛ ماهنامۀ ادبیات وفلسفه، ش 61 تهران ،آبان 1381.

10. «شعر و پدیدة جهانی شدن »؛ هفته نامۀ «آبان» ش 144، تهران ، بهمن 1381.

11. «نام گذاری کاری علمی است، لطفاً آن را سیاسی نکنید!» ؛ هفته نامۀ همدلی ، 1382، اهواز.

12. « نه این برف را سربازایستادن نیست» (مقالۀ اجتماعی سیاسی)؛ هفته نامۀ یاس نو، ویژۀ استان خوزستان ، 2 بهمن 1382،اهواز.

13. « نیست شرح این سخن را منتها»؛ ماهنامۀ ادبیات و فلسفه، ش 66 و 65 ،تهران، اسفند 1381 و فروردین 1382.

 

14. «نسل امروز وشعر معاصر، بررسی موانع و مشکلات» ؛ماهنامۀ ادبیات و فلسفه، ش 80 و81، تهران، خرداد و تیر 1383.

15. « کجا مدعی شده ام ...؟» ماهنامۀ ادبیات وفلسفه ، ش 85 و 86، تهران، آبان و آذر 1383.

16. « مجلس ، هویّت ملی و اعتراض» (مقالة اجتماعی سیاسی)؛ هفته نامۀ همدلی ، ش صدو سی و دو ، 29 آذر 1383 ، اهواز.

17. «چشم بد از روی گل به دور!» (مقاله اجتماعی سیاسی)؛ هفته نامۀ همدلی، ش صدو سی وچهار، 13 دی ماه 1383 ، اهواز.

18. «خوش گویی و خوش خویی از منظر سعدی» ؛ مجلّۀ رشد آموزش زبان و ادبیات فارسی، شمارة 74 ، تابستان 1384.

19. «ملاحظاتی دربارۀ شطح و معانی آن» مجلّۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان (ویژه نامۀ مطالعات عرفانی) شمارة 1، تابستان 1384.

20. (( ملاحظاتی در ساختار ساقی نامه با تاکید بر دو نمونه گذشته و معاصر )) فصلنامه پژوهش های ادبی ، سال سوم ، ش 12و13 ، تابستان و پاییز 1385.

21. ایران و عناصر ایرانی در شعر سید اشرف الدین گیلانی ( ارایه شده در همایش بزرگداشت نسیم شمال ، شورای گسترش زبان فارسی ، اسفندماه 1382 ، تهران ): چاپ شده درکتاب " شاعر مردم " به کوشش علی اصغر محمدخانی ، انتشارات سخن ، تهران 1384.

22. جلوه هایی از گفتار و رفتار نبوی درمثنوی مولوی ( ارایه شده در همایش بین المللی هنرنبوی ، دانشگاه هنر اصفهان ، دی ماه 1385 ) چاپ شده در کتاب " معراج هنر " از انتشارات همان دانشگاه ، 1387.

تالیف و چاپ کتاب :

1- تالیف کتاب " گزیده ی سخن پارسی " با مشارکت همکاران دیگر وچاپ و نشرآن در سال 85 توسط نشر رسش اهواز. 

 

ب: ارائۀ مقاله در همایش ها

1. «نیاز ما به فردوسی و شاهنامه »؛ سمینار بزرگداشت فردوسی، تالار فردوسی آموزش وپرورش خوزستان، اهواز، 25 اردیبهشت 1381.

2. «تعلیم وتربیت از منظر سعدی» ؛کنگرۀ بزرگداشت «خداوند عشق وغزل سعدی » برگزار کننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ،الیگودرز، شهریور 1382.

3. «غم غربت در شعر اخوان»؛ همایش «اقدام پژوهشی درشعر معاصر»، برگزار کننده آموزش و پرورش شوشتر ،  تالار فرهنگ شوشتر، 25 اسفند 1382.

4. «پیام حماسی در شاهنامه» ؛ همایش بزرگداشت مقام فردوسی» برگزار کننده آموزش و پرورش دزفول، 25 اردیبهشت 1382.

5. « بررسی و ارزیابی کمّی و کیفی درس فارسی عمومی»؛ اوّلین نشست تخصّصی فارسی عمومی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران 28 خرداد 1383.

6. ارایه مقاله و سخنرانی « طنز در شعر حافظ » جشنواره منطقه ای شعر طنز ، برگزار کننده اداره کل ارشاد اسلامی لرستان ؛ الیگودرز ، 20 مهر 1387.

 

ج: سمینار های ارائه شدۀ داخلی

1. «شعرو پدیدۀ جهانی شدن»؛ دانشکده ادبیات، 28 فروردین 1381.

2. « موانع و مشکلات ایجاد ارتباط دانشجویان ادبیات فارسی با شعر نو»؛ دانشکده ادبیات ، 18 آذر 1381.

3. شخصّیت شناسی درداستان شیخ صنعان»؛دانشکدة ادبیات ، 22آذر1382.

4. «نوستالوژی درشعر اخوان ثالث؛ دانشکدة ادبیات ، 17آذر1383.

د:عضویت در انجمن علمی داخلی و بین المللی

   * عضو انجمن بین المللی همکاریهای علمی ایران شناسی 

   * عضو انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی

   * عضو انجمن علمی نقدادبی ایران

ه: عضویت در کمیته های علمی و پژوهشی استان

1. مجری و مس‍ؤول طرح « ارزیابی درونی گروه زبان و ادبیات فارسی»، تاریخ اتمام طرح اسفند 1383.

2. عضویّت درهیأت داوران سومین دورۀ معرّفی پژوهش های فرهنگی سال 1380 ، از سوی مدیر کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان.

3. عضو نخستین هیأت تدوین آیین نامة انتخاب کتاب سال استان خوزستان و نیزعضویت در هیأت داوران اوّلین و دومین دورۀ انتخاب کتاب سال خوزستان ازسوی مدیر کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان درسال های 1380 و 1382.

4. مسؤول و عضو کمیتۀ ویراستاران آثار منتشر شده در کنگرۀ بزرگداشت سرداران و 16هزار شهید استان خوزستان.

 

و: راهنمايي پایان نامه ها ( گزیده )

1. مسائل سیاسی و اجتماعی در اشعار نیما یوشیج (اشرف مدملی)، 1379.

2. صنایع لفظی و معنوی در دیوان عطار (رباب فرحانی)،1381.

3. جلوه هایی از حضور زن در ادبیات داستانی معاصر (مژگان کرد)، 1381.

4. بررسی فرهنگ عامیانه در آثار چوبک (سمیّه ایزدپرست)،1382.

5. سوگند و عهد و پیمان درشاهنامه فردوسی (فرخنده ابراهام)،1382.

6. بررسی و تحلیل محتوایی نامه های شاهنامه (مژگان حیدری نژاد )، 1382.

7. کشف الابیات دیوان صائب (ندا استاد جولا)،1382. 

8. فرهنگ عامیانه و محلّی در رمان های احمد محمود (طاهره موسوی)،1383.

9. عناصر و مضامین دینی و مذهبی درشعر نسیم شمال(راحله شهروزی)، 1383.

10. مثل ها و مثل واره ها درگویش مردم الیگودرز(لیلی نوربین)،1384.

11.بررسی تاثیر شرایط اجتماعی - سیاسی در آثار احمد محمود ( الهام خوشنام وند )، 1385.

12. مضامین و عناصر دینی و مذهبی در دیوان بهار ( اعظم ذوالفقاری )، 1385.

13. بررسی انواع جناس در غزلیات صائب ( زهره قنواتی )، 1385.

14. فهرست موضوعی مقالات،نشست ها و نقدهای کتاب ماه ادبیات و فلسفه از ش 1 تا 331 ( از بهمن ماه85 تا تیر ماه 86 )( سمیه روئینیان )، 1385.

15. مضامین و تصاویر ترسایی در شعر شاملو ( عارف رزیجی )، 1386.

16. عناصر و مضامین ایرانی در خمسه نظامی ( طیب مهاجر )، 1386.

17. بررسی سبک شناختی شعرعلی بابا چاهی ( مهری مساعد )، 1386.

18. فهرست توصیفی مقالات فصلنامه هستی ( سارا مرهمی )، 1386.

19. بازتاب فرهنگ عامه در آثار داستانی سیمین دانشور ( سیده زهرا اخلاقی )، 1386.

20. فهرست موضوعی - الفبایی مقالات و گفتگوهای ماهنامه ادبستان ( پانزده شماره نخست )( مرجان اسدی قنواتی )، 1386.

21. فهرست الفبایی - موضوعی مقالات مجله کلک ( از ش 41 تا 80 )( خدیجه کروشاتی )، 1387.

22. فهرست توصیفی - الفبایی فصلنامه هستی ( اسماعیل موسوی )، 1387.


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8