چهارشنبه, 30 خرداد 1397
دکتر منوچهر جوکار


    آقای دکتر منوچهرجوکار در سال 1346 در شهرستان الیگودرز متولّد شد. وی تحصیلات متوسطه را درسال 1365 در دبیرستان شهید کاظمی شهرستان الیگودرز به پایان رسانید و در سا ل 1369 در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه گیلان به درجۀ کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و در سال 1373 از دانشگاه علامه طبا طبایی تهران در رشتۀ مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی به درجۀ کارشناسی ارشد رسید . ایشان همچنین در سال 1375 موفّق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید چمران اهواز گردید و در سال 1386 در مقطع دکترا از دانشگاه شهید چمران اهواز فارغ التحصیل شد. دکتر جوکار
 پیش از استخدام در دانشگاه ، از سال 70 تا 73 ، همزمان با تحصیل ، در دو هنرستان تهران مشغول به تدریس شد و از بهمن ماه 75 به همکاری با گروه زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه شيهد چمران پرداخت و در سال 1377 به عضویّت هیأت علمی این گروه در آمد.وی علاوه بر تدریس ، از دوره ی لیسانس با نوشتن مقالات ادبی در نشریات مختلف ادبی و فرهنگی فعالیت کرده اند. آقای جوکار هم چنین تا کنون بیش از ده نوبت درهمایش ها ،سمینارها و نشست های داخل دانشگاه و سطح کشور با ایراد سخنرانی و ارایه مقاله شرکت داشته است . 

 گرایش های ایشان عبارت است از: ادبیات معاصر ؛ سبک شناسی ؛ عرفان و تصوف.

الف) سوابق آموزشی :

1. تدریس در دو هنرستان در شهر تهران ازسال 70 تا 73 ( همزمان با تحصیل در تهران ).

2. تدریس در دانشگاه شهید چمران ازبهمن 75 و عضویت در هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه از فروردین 77. ( دروس زبان ونگارش فارسی ،سبک شناسی شعر و نثر ، مرجع شناسی و روش تحقیق، منطق الطیر عطار ، مخزن الاسرار نظامی ، مرصادالعباد و بدیع ، کشف المحجوب و رساله قشیریه).

ب) سوابق پژوهشی:

ب-1؛ برگزاری سمینارهای علمی و پژوهشی و سخنرانی علمی در همایش ها و نشست ها .

* ارایه سمینار " شعر و پدیده جهانی شدن " ( دانشکده ادبیات ، 28/1/81 ).

* ارایه سمینار " موانع ومشکلات ایجاد ارتباط دانشجویان ادبیات فارسی با شعر نو "
( دانشکده ادبیات ،18/9/81 ).

 * ارایه سمینار " شخصیت شناسی در داستان شیخ صنعان " ( دانشکده ادبیات ، 22/9/82 ).

* ارایه سمینار " نوستالژی درشعر اخوان ثالث "( دانشکده ادبیات ، 17/9/83 ).

سخرانی در سمینار " بزرگداشت مقام فردوسی " با عنوان " نیاز ما به فردوسی و شاهنامه( برگزار کننده اداره آموزش و پرورش استان خوزستان ، تالار فردوسی امانیه ، 25/2/81 ). 

* سخنرانی درکنگره بزرگداشت" خداوندگار عشق وغزل سعدی " باعنوان تعلیم وتربیت از منظر سعدی ( برگزارکننده اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ، لرستان - الیگودرز ، شهریور1382 ).

* سخنرانی در همایش" اقدام پژوهی در شعر معاصر " باعنوان " غم غربت در شعر اخوان"، ( برگزارکننده اداره آموزش و پرورش شوشتر ، 25/12/1382، تالار فرهنگ شوشتر ) .

* سخنرانی درهمایش"بزرگداشت مقام فردوسی "باعنوان " بیان حماسی در شاهنامه "، ( برگزارکننده اداره آموزش و پرورش دزفول ، 25/2/1382).

* شرکت وارایه مقاله درهمایش " بزرگداشت سیداشرف الدین حسینی گیلانی " که خلاصه مقاله آن نیز با عنوان " مضامین ایرانی درشعر نسیم شمال " چاپ شد.( برگزارکننده کتاب ماه ادبیات وفلسفه ، تهران ، 21/12/1382 ).

* شرکت درچهارمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی ، ( تهران ، دانشگاه تهران 28 - 30 مهر 1382 ).

* شرکت و ارایه مقاله در " اولین نشست تخصصی فارسی عمومی " که خلاصه آن با عنوان " بررسی و ارزیابی کمی وکیفی درس فارسی عمومی " منتشر گردید. ( برگزارکننده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران 28/3/1383 ).

ج) سوابق اجرایی :

1- مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید چمران از 27/12/1376 تا 11/10/1379.

2- مجری و مسئول طرح ارزیابی درونی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران ( 80-83 ).

3- مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز  از شهریور 87 ( ادامه دارد ). 

 آثار و تألیفات

الف: مقالات

1. نقدی بر«آهوی بخت من گزل» ؛ هفته نامۀ «کادح» رشت، شماره 24، آبان 1368.

2. «ادبیات تئوری، تئوری ادبیات»؛ هفته نامۀ «کادح» رشت، آذرماه 1368.

3. «پلّه پلّه تا ملاقات خدا» ؛مجلّۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران، سال اوّل، ش اوّل، پاییز 1379.

4. « نظری بر جلوه های طنز و هزل درشاهنامه» مجلّۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران ،سال اوّل،ش دوم، بهاروتابستان 1380.

5. «دربارۀ روز ملّی شعر و ادب فارسی»؛هفته نامۀ همدلی ، 21 مهر 1381، اهواز.

6. «خلاءشادمانی ونشاط درجامعه» هفته نامۀ همدلی ،ش سی ونهم، 28 مهر 1381، اهواز.

7. «درسوگ جانی شیفته(درباره استادجعفری)؛هفته نامۀ همدلی،ش چهل و چهارم، 3 آذر 1381، اهواز.

8. «غزل های سینمایی تصویری» (نقد مجموعه شعر خیس درسکانس صفر) ؛ هفته نامۀ همدلی ، 1381، اهواز.

9. «ما، فردوسی و شاهنامه »؛ ماهنامۀ ادبیات وفلسفه، ش 61 تهران ،آبان 1381.

10. «شعر و پدیدة جهانی شدن »؛ هفته نامۀ «آبان» ش 144، تهران ، بهمن 1381.

11. «نام گذاری کاری علمی است، لطفاً آن را سیاسی نکنید!» ؛ هفته نامۀ همدلی ، 1382، اهواز.

12. « نه این برف را سربازایستادن نیست» (مقالۀ اجتماعی سیاسی)؛ هفته نامۀ یاس نو، ویژۀ استان خوزستان ، 2 بهمن 1382،اهواز.

13. « نیست شرح این سخن را منتها»؛ ماهنامۀ ادبیات و فلسفه، ش 66 و 65 ،تهران، اسفند 1381 و فروردین 1382.

 

14. «نسل امروز وشعر معاصر، بررسی موانع و مشکلات» ؛ماهنامۀ ادبیات و فلسفه، ش 80 و81، تهران، خرداد و تیر 1383.

15. « کجا مدعی شده ام ...؟» ماهنامۀ ادبیات وفلسفه ، ش 85 و 86، تهران، آبان و آذر 1383.

16. « مجلس ، هویّت ملی و اعتراض» (مقالة اجتماعی سیاسی)؛ هفته نامۀ همدلی ، ش صدو سی و دو ، 29 آذر 1383 ، اهواز.

17. «چشم بد از روی گل به دور!» (مقاله اجتماعی سیاسی)؛ هفته نامۀ همدلی، ش صدو سی وچهار، 13 دی ماه 1383 ، اهواز.

18. «خوش گویی و خوش خویی از منظر سعدی» ؛ مجلّۀ رشد آموزش زبان و ادبیات فارسی، شمارة 74 ، تابستان 1384.

19. «ملاحظاتی دربارۀ شطح و معانی آن» مجلّۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان (ویژه نامۀ مطالعات عرفانی) شمارة 1، تابستان 1384.

20. (( ملاحظاتی در ساختار ساقی نامه با تاکید بر دو نمونه گذشته و معاصر )) فصلنامه پژوهش های ادبی ، سال سوم ، ش 12و13 ، تابستان و پاییز 1385.

21. ایران و عناصر ایرانی در شعر سید اشرف الدین گیلانی ( ارایه شده در همایش بزرگداشت نسیم شمال ، شورای گسترش زبان فارسی ، اسفندماه 1382 ، تهران ): چاپ شده درکتاب " شاعر مردم " به کوشش علی اصغر محمدخانی ، انتشارات سخن ، تهران 1384.

22. جلوه هایی از گفتار و رفتار نبوی درمثنوی مولوی ( ارایه شده در همایش بین المللی هنرنبوی ، دانشگاه هنر اصفهان ، دی ماه 1385 ) چاپ شده در کتاب " معراج هنر " از انتشارات همان دانشگاه ، 1387.

تالیف و چاپ کتاب :

1- تالیف کتاب " گزیده ی سخن پارسی " با مشارکت همکاران دیگر وچاپ و نشرآن در سال 85 توسط نشر رسش اهواز. 

 

ب: ارائۀ مقاله در همایش ها

1. «نیاز ما به فردوسی و شاهنامه »؛ سمینار بزرگداشت فردوسی، تالار فردوسی آموزش وپرورش خوزستان، اهواز، 25 اردیبهشت 1381.

2. «تعلیم وتربیت از منظر سعدی» ؛کنگرۀ بزرگداشت «خداوند عشق وغزل سعدی » برگزار کننده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ،الیگودرز، شهریور 1382.

3. «غم غربت در شعر اخوان»؛ همایش «اقدام پژوهشی درشعر معاصر»، برگزار کننده آموزش و پرورش شوشتر ،  تالار فرهنگ شوشتر، 25 اسفند 1382.

4. «پیام حماسی در شاهنامه» ؛ همایش بزرگداشت مقام فردوسی» برگزار کننده آموزش و پرورش دزفول، 25 اردیبهشت 1382.

5. « بررسی و ارزیابی کمّی و کیفی درس فارسی عمومی»؛ اوّلین نشست تخصّصی فارسی عمومی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران 28 خرداد 1383.

6. ارایه مقاله و سخنرانی « طنز در شعر حافظ » جشنواره منطقه ای شعر طنز ، برگزار کننده اداره کل ارشاد اسلامی لرستان ؛ الیگودرز ، 20 مهر 1387.

 

ج: سمینار های ارائه شدۀ داخلی

1. «شعرو پدیدۀ جهانی شدن»؛ دانشکده ادبیات، 28 فروردین 1381.

2. « موانع و مشکلات ایجاد ارتباط دانشجویان ادبیات فارسی با شعر نو»؛ دانشکده ادبیات ، 18 آذر 1381.

3. شخصّیت شناسی درداستان شیخ صنعان»؛دانشکدة ادبیات ، 22آذر1382.

4. «نوستالوژی درشعر اخوان ثالث؛ دانشکدة ادبیات ، 17آذر1383.

د:عضویت در انجمن علمی داخلی و بین المللی

   * عضو انجمن بین المللی همکاریهای علمی ایران شناسی 

   * عضو انجمن علمی استادان زبان و ادبیات فارسی

   * عضو انجمن علمی نقدادبی ایران

ه: عضویت در کمیته های علمی و پژوهشی استان

1. مجری و مس‍ؤول طرح « ارزیابی درونی گروه زبان و ادبیات فارسی»، تاریخ اتمام طرح اسفند 1383.

2. عضویّت درهیأت داوران سومین دورۀ معرّفی پژوهش های فرهنگی سال 1380 ، از سوی مدیر کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان.

3. عضو نخستین هیأت تدوین آیین نامة انتخاب کتاب سال استان خوزستان و نیزعضویت در هیأت داوران اوّلین و دومین دورۀ انتخاب کتاب سال خوزستان ازسوی مدیر کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان درسال های 1380 و 1382.

4. مسؤول و عضو کمیتۀ ویراستاران آثار منتشر شده در کنگرۀ بزرگداشت سرداران و 16هزار شهید استان خوزستان.

 

و: راهنمايي پایان نامه ها ( گزیده )

1. مسائل سیاسی و اجتماعی در اشعار نیما یوشیج (اشرف مدملی)، 1379.

2. صنایع لفظی و معنوی در دیوان عطار (رباب فرحانی)،1381.

3. جلوه هایی از حضور زن در ادبیات داستانی معاصر (مژگان کرد)، 1381.

4. بررسی فرهنگ عامیانه در آثار چوبک (سمیّه ایزدپرست)،1382.

5. سوگند و عهد و پیمان درشاهنامه فردوسی (فرخنده ابراهام)،1382.

6. بررسی و تحلیل محتوایی نامه های شاهنامه (مژگان حیدری نژاد )، 1382.

7. کشف الابیات دیوان صائب (ندا استاد جولا)،1382. 

8. فرهنگ عامیانه و محلّی در رمان های احمد محمود (طاهره موسوی)،1383.

9. عناصر و مضامین دینی و مذهبی درشعر نسیم شمال(راحله شهروزی)، 1383.

10. مثل ها و مثل واره ها درگویش مردم الیگودرز(لیلی نوربین)،1384.

11.بررسی تاثیر شرایط اجتماعی - سیاسی در آثار احمد محمود ( الهام خوشنام وند )، 1385.

12. مضامین و عناصر دینی و مذهبی در دیوان بهار ( اعظم ذوالفقاری )، 1385.

13. بررسی انواع جناس در غزلیات صائب ( زهره قنواتی )، 1385.

14. فهرست موضوعی مقالات،نشست ها و نقدهای کتاب ماه ادبیات و فلسفه از ش 1 تا 331 ( از بهمن ماه85 تا تیر ماه 86 )( سمیه روئینیان )، 1385.

15. مضامین و تصاویر ترسایی در شعر شاملو ( عارف رزیجی )، 1386.

16. عناصر و مضامین ایرانی در خمسه نظامی ( طیب مهاجر )، 1386.

17. بررسی سبک شناختی شعرعلی بابا چاهی ( مهری مساعد )، 1386.

18. فهرست توصیفی مقالات فصلنامه هستی ( سارا مرهمی )، 1386.

19. بازتاب فرهنگ عامه در آثار داستانی سیمین دانشور ( سیده زهرا اخلاقی )، 1386.

20. فهرست موضوعی - الفبایی مقالات و گفتگوهای ماهنامه ادبستان ( پانزده شماره نخست )( مرجان اسدی قنواتی )، 1386.

21. فهرست الفبایی - موضوعی مقالات مجله کلک ( از ش 41 تا 80 )( خدیجه کروشاتی )، 1387.

22. فهرست توصیفی - الفبایی فصلنامه هستی ( اسماعیل موسوی )، 1387.


دانشکده ادبیات و علوم انسانی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8