چهارشنبه, 24 مرداد 1397
گزارش
ناممحل اشتغالنام خانوادگیپست سازمانیپست الکترونیکمقطع فارغ التحصیلیآخرین مدرک تحصیلیافتخارات و جوایزسال فارغ التحصیلیشماره تلفنمشاهده جزییات
    از  38  
مریم-امیدیان-maon.omidyan@gmail.comکارشناسی ارشدفوق لیسانسسه کنفرانس داخلی مربوط به انجمن فیزیک ایران139409357722616
مهرنازاهواز.کمپلو.خیابان شیخ بها جنوبی.پلاک 446سیاوشیمسوول فنیM-siavashi67@yahoo.comدکتری حرفه ایدکترا139309396671367
مهرنازاهواز.کمپلو.خیابان شیخ بها جنوبی.پلاک 446سیاوشیمسوول فنیM-siavashi67@yahoo.comدکتری حرفه ایدکترا139309396671367
مهرنازاهواز.کمپلو.خیابان شیخ بها جنوبی پلاک 446سیاوشیمسوول فنیM-siavashi67@yahoo.comدکتری حرفه ایدکترا139309396671367
ولی اله گروه شیمی دانشگاه شهید چمران نوبختهیات علمیv.nobvakht@scu.ac.irدکتریدکترا139109173820650
حسیندانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده علوم- گروه زیست شناسیمعتمدیهیات علمیhhmotamedi@yahoo.comدکتریدکتراپژوهشگر برتر جوان استان اصفهان (سال 87)- پژوهشگر برتر جوان دانشگاه شهید چمران- پژوهشگر برتر علوم پایه استان خوزستان- استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران138509133061433
حسیندانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده علوم- گروه زیست شناسیمعتمدیهیات علمیhhmotamedi@yahoo.comدکتریدکتراپژوهشگر برتر جوان استان اصفهان ( سال 87)- پژوهشگر برتر جوان دانشگاه شهید چمران- پژوهشگر برتر علوم پایه استان خوزستان- استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران138509133061433
سمانهتهران بلوار میرداماد شرقی آزمایشگاه مسعودخادمی مزدهکارشناس آزمایشگاهkhademi_samaneh@yahoo.comکارشناسی ارشدفوق لیسانس139009195149110
سمانهتهران بلوار میرداماد شرقی آزمایشگاه مسعودخادمی مزدهکارشناس آزمایشگاهkhademi_samaneh@yahoo.comکارشناسی ارشدفوق لیسانس139009195149110
محمدرضا8618886931گلابیبیکارhamid_golabi65@yahoo.comارشدفوق لیسانس139009132219024
مهشید-آریا-mahshidaria25@gmail.comفوق لیسانسفوق لیسانس139409396081304
ارشدانشکده دامپزشکی دانشگاه شیرازامیدیدانشیارAomidi@shirazuu.ac.irPH.Dدکترااستاد و پژوهشگر نمونه138509155132696
هدی-سباتی-h.sabati@yahoo.comلیسانسفوق لیسانس-شركت در المپياد رياضي دانش آموزي و پذيرش در مرحله اول آن -شركت در المپياد زيست شناسي كشوري به عنوان نماينده دانشگاه شهيد چمران اهواز -عضو استعداد هاي درخشان دانشگاه شهيد چمران اهواز -دارای دانشنامه پايان تحصيلات دوره كارشناسي با معدل كل 18/50 و رتبه اول كارشناسي در ورودي هاي سال 1389 -دانشجو فوق لیسانس رشته میکروبیولوژی در دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از سهمیه استعداد درخشان -کسب رتبه اول کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1394139306133914311
میناابتدای ستاری، مجتمع کوروش، هایپراستارامیری فراهانیمسیول فنیm_amirifarahani@yahoo.comدکتری عمومیفوق لیسانس139109124159510
هدی-سباتی-h.sabati@yahoo.comلیسانسفوق لیسانس• شركت در المپياد رياضي دانش آموزي و پذيرش در مرحله اول آن • شركت در المپياد زيست شناسي كشوري به عنوان نماينده دانشگاه شهيد چمران اهواز • عضو استعداد هاي درخشان دانشگاه شهيد چمران اهواز دارای دانشنامه پايان تحصيلات دوره كارشناسي با معدل كل 18/50 و رتبه اول كارشناسي در ورودي هاي سال 1389 دانشجو فوق لیسانس رشته میکروبیولوژی در دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از سهمیه استعداد درخشان کسب رتبه اول کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1394139309166037789
هدی-سباتی-h.sabati@yahoo.comلیسانسفوق لیسانس• شركت در المپياد رياضي دانش آموزي و پذيرش در مرحله اول آن • شركت در المپياد زيست شناسي كشوري به عنوان نماينده دانشگاه شهيد چمران اهواز • عضو استعداد هاي درخشان دانشگاه شهيد چمران اهواز دارای دانشنامه پايان تحصيلات دوره كارشناسي با معدل كل 18/50 و رتبه اول كارشناسي در ورودي هاي سال 1389 دانشجو فوق لیسانس رشته میکروبیولوژی در دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از سهمیه استعداد درخشان کسب رتبه اول کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1394139309166037789
هدا-سباتی-h.sabati@yahoo.comلیسانسفوق لیسانس• شركت در المپياد رياضي دانش آموزي و پذيرش در مرحله اول آن • شركت در المپياد زيست شناسي كشوري به عنوان نماينده دانشگاه شهيد چمران اهواز • عضو استعداد هاي درخشان دانشگاه شهيد چمران اهواز دارای دانشنامه پايان تحصيلات دوره كارشناسي با معدل كل 18/50 و رتبه اول كارشناسي در ورودي هاي سال 1389 دانشجو فوق لیسانس رشته میکروبیولوژی در دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از سهمیه استعداد درخشان کسب رتبه اول کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1394139309166037789
هدی-سباتی-h.sabati@yahoo.comلیسانسفوق لیسانس• شركت در المپياد رياضي دانش آموزي و پذيرش در مرحله اول آن • شركت در المپياد زيست شناسي كشوري به عنوان نماينده دانشگاه شهيد چمران اهواز • عضو استعداد هاي درخشان دانشگاه شهيد چمران اهواز دارای دانشنامه پايان تحصيلات دوره كارشناسي با معدل كل 18/50 و رتبه اول كارشناسي در ورودي هاي سال 1389 دانشجو فوق لیسانس رشته میکروبیولوژی در دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از سهمیه استعداد درخشان کسب رتبه اول کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1394139309166037789
زهراغیرشاغلطولابی دزفولیغیرشاغلzahratulaby@yahoo.comدکترای حرفه ایدکترادانشجوی ممتاز-عضویت در دقتراستعداد درخشان139309106021125
زهراغیرشاغلطولابی دزفولیغیرشاغلzahratulaby@yahoo.comدکترای حرفه ایدکترادانشجوی ممتاز-عضویت در دقتراستعداد درخشان139309106021125
زهراغیرشاغلطولابی دزفولیغیرشاغلzahratulaby@yahoo.comدکترای حرفه ایدکترادانشجوی ممتاز-عضویت در دفتراستعداد درخشان139309106021125
زهراغیرشاغلطولابی دزفولیغیرشاغلzahratulaby@yahoo.comدکترای حرفه ایدکترادانشجوی ممتاز-عضویت در دفتراستعدادهای درخشان139309106021125
محموددانشگاه چمرانقلمیدانشجوی کارشناسی ارشدmahmood_gh2020@yahoo.comکارشناسیلیسانسکسب معدل بالای17 در دوران لیسانس و رتبه سوم معدل در بین دانشجویان هم رشته و همزمان استاد حل تمرین در برخی از دروس برق9309365074877
محموددانشگاه چمرانقلمیدانشجوی کارشناسی ارشدmahmood_gh2020@yahoo.comکارشناسیلیسانسکسب رتبه سوم معدل، با معدل 17.01در بین دانشجویان هم رشته و همزمان استاد حل تمرین در برخی دروس برق9309365074877
صدیقهدانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده کشاورزی- گروه گیاهپزشکیعظیمیهیات علمی- مربیsedigheazimi90@gmail.comکارشناسی ارشدفوق لیسانسفارغ التحصیل رتبه اول در مقطع کارشناسی و رتبه دوم در مقطع کارشناسی ارشد138209163012013
امیردانشگاه علوم پزشکی مشهدتاج بخشدانشجوTajbakhsh.amir@yahoo.comکارشناسی ارشددکترا139209367452025
سید رضااهواز بلوار پاسداران صندو ق 61645/866سید مرتضاییمعاون پژو هشی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشورrmortezaei@yahoo.comدکتریدکترا139309121430680
قدرتدانشگاه شهید چمران اهوازقاسمی پورهیأت علمیgh.ghasemipour@yahoo.comدکتریدکترا138509163171082
زهرادانشگاه شهید چمران اهوازابراهیمی نسبکارشناس آموزشzahra.ebrahiminasab@yahoo.comلیسانسلیسانس138509166082448
سید رضا اهواز صندوق پستی 61645/866سید مرتضاییمعاون پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشورrmortezaei@yahoo.comدکتریدکترا139309121430680
مسلمنشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید صابونچی، کوچه دهم ، پلاک 12 ، کد پستی 1533734716پاپی زادهمسئول آزمایشگاه قارچ شناسیpapizadeh@ibrc.irکارشناسی ارشدفوق لیسانسکارمند نمونه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در سال 1393138709109408067
مسلمنشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید صابونچی، کوچه دهم ، پلاک 12 ، کد پستی 1533734716پاپی زادهمسئول آزمایشگاه قارچ شناسیpapizadeh@ibrc.irکارشناسی ارشدفوق لیسانسکارمند نمونه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در سال 1393138709109408067
مسلمنشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید صابونچی، کوچه دهم ، پلاک 12 ، کد پستی 1533734716پاپی زادهمسئول آزمایشگاه قارچ شناسیpapizadeh@ibrc.irکارشناسی ارشدفوق لیسانسکارمند نمونه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیتسی ایران در سال 1393138709109408067
مسلمنشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید صابونچی، کوچه دهم ، پلاک 12 ، کد پستی 1533734716پاپی زادهمسئول آزمایشگاه قارچ شناسیpapizadeh@ibrc.irکارشناسی ارشدفوق لیسانس138709109408067
ساناز 7197687811عباسی مدیر بازاریابی و ارتباط با مشتریsanaz68.abbasi@gmail.comکارشناسی ارشدفوق لیسانس139209372716561
معصومهدانشگاه شهیدچمران - دانشکده مهندسی - آزمایشگاه الکترونیکشایگانکارشناسmasoomeh.shaygan@gmail.comفوق لیسانسفوق لیسانس139009166163495
پروانهدانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده مهندسی علوم آبتیشه زنعضو هیأت علمیpartishehzan@scu.ac.irدکتریدکترارتبه دوم کارشناسی و رتبه اول کارشناسی ارشد و دکتری-پژوهشگر جوان برتر سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشارزی139009163050638
پروانهاهواز- دانشگاه شهید چمران- دانشکده مهندسی و علوم آبتیشه زنعضو هیأت علمیpartishehzan@scu.ac.irدکتریدکترارتبه دوم کارشناسی و رتبه اول ارشد و دکتری- پژوهشگر برتر جوان سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی139009163050638
غلامرضاتبریز- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- دانشکده دامپزشکی- گروه علوم پایهحمیدیانعضو هیات علمیghamidian@yahoo.comدکترای تخصصیدکترادریافت دو جایزه و یک گرنت بین امللی و بورس دوره تحقیقاتی استریولوژی کشور ترکیه138809113272677
سیده الهامدانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم گروه زیست شناسیرضاتوفیقیهیات علمیseetofighi@yahoo.comدکترای حرفه اییدکترا138109166712465

تاریخ آخرین بروزرسانی سه شنبه 2 مرداد 1397

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8