چهارشنبه, 30 خرداد 1397
صفحه شخصی دکتر عبدعلی ناصری
    

دكتر عبدعلي ناصري

 

نام و نام خانوادگي: عبدعلی ناصری              

متولد: 10/4 /1338 خرمشهر

پایه: 31

تعداد فرزندان: 4 نفر

سال و محل اخذ مدرك دكترا: آبیاری و زهکشی/ دانشگاه ساوتمپتون انگلستان/ 1377

سال و محل اخذ مدرك كارشناسي‌ارشد: آبیاری و زهکشی/ دانشگاه شهید چمران اهواز/ 1369

سال و محل اخذ مدرك كارشناسي: آبیاری و آبادانی/دانشگاه شهید چمران اهواز/ 1364 / اهواز

عنوان رساله دكترا:

THE HYDEAULIC CONDUCTIVITY OF AGGREGATED CLAY SOILS UNDER LODING, LEACHING AND RECLAMATION

شغل: استاد پایه31 دانشكده مهندسي علوم آب دانشگاه شهيد چمران اهواز

 

مقالات علمي:

الف: مقالات چاپ شده در مجلات علمي:

1-  ناصري، ع.ع.، محسني‌موحد، س.ا.، كشكولي،‌ح.ع.، زارع ابيانه و احساني، م.ر. 1378. “ ارزيابي روشهاي تجربي برآورد تبخير و تعرق پتانسيل در منطقه همدان” . پژوهش كشاورزي. مجله  علمي پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي‌سينا.

2-    ناصري، ع.ع و رويكرافت،د. 1379. “مدلسازي حركت (جريان) آب در خاكهاي ساختمان بهم ريخته”. پژوهش كشاورزي. مجله  علمي پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي‌سينا.جلد 1 شماره 2

3-   ناصري، ع.ع.، عليمحمدي، م و برزگر، ع. 1381. “اثر تيمارهاي مختلف اصلاحي بر آبشويي خاك لكه‌هاي شور و سديمي (قهوه‌اي) جنوب اهواز با استفاده از يك مدل فيزيكي”. مجله علمي كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز. جلد25 شماره 1.

4-   هوشمند، ع.، كشكولي، ح.ع. و ناصري، ع.ع. 1383. “ تاثير ميزان رطوبت اوليه خاك روي پايداري ساختمان خاك در حين آبشوئي”. مجله علمي كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز.

5-  برزگر، ع. اميريان، ع.ر. و ناصري، ع.ع. 1386. "بررسي علل عدم آبشويي املاح در برخي قسمتهاي مزارع نيشكر جنوب اهواز". مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان. سال چهاردهم. شماره يكم. فروردين ارديبهشت.

6-     ناصري، ع.ع. 1379. "وضعيت آب كارون در تابستان و پاييز 79 ". مجله شكر شكن. تير و مرداد 1379. شماره 42 و 43.

7-  ناصري، ع.ع. 1382. "نقش مديريت بهينه آبياري و زهكشي در اراضي زير كشت نيشكر و تاثير آن در استفاده از پتانسيلهاي آب و خاك منطقه". مجله شكر شكن. تير 1382. شماره 74.

8-  ناصري، ع.ع.، جعفري، س. و بني عباسي، ن. 1382. "اثر كاهش مصرف آب آبياري نيشكر بر راندمان آبياري، حجم زه آب توليدي و عملكرد محصول نيشكر". مجله شكر شكن. بهمن 1382. شماره 81.

9-  ارواحي، ع. و ناصري، ع.ع. 1386. " ارزيابي فني و اقتصادي كاربرد فيلترهاي مصنوعي در سيستم زهكشي زير زميني و مقايسه آن با فيلترهاي متداول شن و ماسه در نخيلات آبادان ". مجله علوم كشاورزي ايران. جلد 38. شماره 3.

10- ناصري، ع.ع.، بهزاد، م.، برومند نسب، س. و جليلي، س. 1385. "ارزيابي دقت شبيه سازي مدلهاي آبياري سطحي در آبياري نواري". پژوهش کشاورزی (آب، خاک و گیاه در کشاورزی)، مجله علمي پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا. جلد 6 شماره 2.

11-   Rycroft, D.W., Naseri, A.A., Armstrong, A. S.B. and Harding, D. 1998. “ Modeling Flow through a restructured Soil during Horizontal Leaching” ICID JOURNAL, Vol. 47, No.2.

12-  Rycroft, D.W., Naseri, A.A., Armstrong, A. S.B. 1999. “ The Maintenance of Hydraulic Conductivity in Restructured clay Soils” ICID JOURNAL, Vol. 48, No.2.

13-  Naseri, A.A., Jafari, S. and Alimohammadi, M. 2007. "Soil Compaction Due To Sugarcane Harvesting and the Effects of Subsoiling on Improvement of The Soil Physical Conditions". Journal of Applied Sciences. 7(23): 3639-3648

14- شینی دشتگل، ع.، کشکولی، ح.، ناصری، ع.ع.، برومندنسب، س. 1387 "اثر آبیاری جویچه­ای یک در میان روی کارآیی مصرف آب و خصوصیات کمی و کیفی نیشکر در جنوب اهواز" . مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي،  علوم آب و خاك، دانشگاه صنعتی اصفهان‏، جلد 13 شماره 49

15-   لیاقت.، ع.، رمضانی اعتدالی، ه.، ناصری، ع.ع.،. 1387. " تخمین سطح مورد نیاز برای کنترل زه آب های شور با استفاده از حوضچه­های تبخیری ". مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، دانشگاه فردوسی مشهد، جلد 22 شماره 2

16- ناصری, ع.ع.، ارواحی، ع.، 1388. " ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی و مقایسه آن با زهکش­های سنتی (جزر و مدی) در نخیلات آبادان " مجله علوم کشاورزی ایران- تحقيقات آب و خاک ايران ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران – دوره 40 شماره 1

17-  Albaji M., S. Boroomand Nasab, H.A. Kashkuli, A. A. Naseri G. Sayad, and S. Jafari (2008). Comparison of Different Irrigation Methods Based on the Parametric Evaluation APProach in North Molasani Plain at Iran, Journal of Agronomy, 7(2), 187-191.

18- برومندنسب، س.، کشکولی، ح.، ناصری ع.ع، رشیدزاده، ف، 1386. " تعیین زمان آبیاری با استفاده از شاخص تنش آبی در گیاه نیشکر " پژوهش کشاورزی (آب، خاک و گیاه در کشاورزی. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاههای منطقه غرب کشور. جلد 7 شماره 1.

19-  Naseri, A.A., M . Albaji,  S. Boroomand Nasab,   A. Landi,   P.Papan and A. Bavi. (2009). Land suitability evaluation for principal crops in the Abbas Plain, Southwest Iran. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.7 (1): 132-137.

20-    مهدی نژادیانی، ب.، کشکولی، ح.ع.، ناصری، ع.ع.، 1387." ارزیابی آزمایشگاهی کاربرد یک نوع پوشش مصنوعی در زهکشهای زیرزمینی و مقایسه آن با پوشش معدنی" مجله علمی-پژوهشی علوم خاک و آب. جلد 22 شماره 1.

21-  Naseri, A.A., M . Albaji, khajeh Sahoti, G,R., Sharifi, S., Sarafraz, A., Eghbali, M.R. (2009). Investigation of soil quality for different irrigation systems in Baghe Plain,Iran. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.7 (2): 713-717.

22-  Behzad, M., Albaji, M., Papan, P., Bromand Nasab, S., Naseri, A.A., Bavi, A. (2009). Qualitative Evaluation of Land Suitability for principal crop in the Gargar Region, Khusestan province, Southwest Iran. Asian Journal of Plant Science. 8(1): 28-34.

23-  Bavi, A., Kashkuli, H.A., Boromand Nasab, S., Naseri, A.A., Albaji, M.(2009). Evaporation Losses from Sprinkler Irrigation Systems under Various operating conditions.  Journal of Applied Sciences. 9(3): 597-600.

24-  Golabi, M., Naseri, A.A., Kashkuli, H.A. (2009). Evaluation of SALTMED model performance in irrigation and drainage of sugarcane farms in Khuzestan province of Iran. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.7 (2): 874-880.

25-  Golabi, M., Naseri, A.A., Kashkuli, H.A. (2009). Mathematical modeling of the relationship between irrigation water salinity and sugarcane juice quality. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.7 (3&4): 600-602.

26-  Naseri, A.A., Rezania, A., Albaji, M.(2009). Investigation of soil quality for different irrigation systems in Lali Plain, Iran. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.7 (3&4): 955-960.

27-  Rezania, A., Naseri, A.A., Albaji, M.(2009). Assessment of soil properties for irrigation methods in North Andimeshk Plain, Iran. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.7 (3&4): 728-733.

28-    بهمنی، ا.، برومندنسب، س.، بهزاد، م.، ناصری، ع.ع. (1388). بررسی پتانسیل شستشوی نیترات و آمونیوم در پروفیل خاك تحت تاثیر كم آبیاری. مجله آبیاری و زهکشی ایران. شماره 1. جلد 3. صفحات 37-44.

29-  Albaji, M., Naseri, A.A., Papan, P., Bromand Nasab, S. (2009). Qualitative Evaluation of Land Suitability for principal crop in the west Shoush Plain, Southwest Iran. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 15 (No. 2): 135-145.

30-    ناصري، ع.ع.، ارواحي، ع. (1388). ارزيابي عملكرد سيستم زهكشي زيرزميني و مقايسه آن با زهكشي سنتي (جزر و مدي) در نخيلات آبادان. مجله تحقيقات آب و خاك ايران (مجله علوم كشاورزي ايران). شماره 1. سال چهلم

31-  Moazed, H., Hoseini, Y., Naseri, A. A. and Abbasi F. (2010) Determining phosphorus adsorption isotherm in soil and its relation to soil characteristics. Journal of Food, Agriculture & Environment. vol. 8 (2), no2, pp. 1153-1157

32-  Saeed Boroomand Nasab, Mohammad Albaji and AbdAli Naseri (2010) Investigation of different irrigation systems based on the parametric evaluation approach in Boneh Basht plain – Iran. African Journal of Agricultural Research. Vol. 5(5), pp. 372-379

33-    بهرامي، م.،‏ برومندنسب، س. ، ناصري، ع.ع. (1388) مقايسه مدل هيدرولوژيكي ماسكينگام-كونژ با مدل هاي هيدروليكي آبياري در برآورد مرحله پيشروي آبياري جويچه اي. مجله آبیاری و زهكشی ایران. سال سوم، شماره 2

34-  Mohammad Albaji , Ali Shahnazarib, Majid Behzad, AbdAli Naseri, Saeed BoroomandNasab, Mona Golabi. (2010) Comparison of different irrigation methods based on the parametric evaluation approach in Dosalegh plain : Iran. Agricultural water Management. Volume 97, Issue 7. pp. 1093-1098

35-    شيني دشتگل، ع.، کشکولي، ح.، ناصري، ع.ع.، برومندنسب. (1388) اثر آبیاری جویچه ای یك در میان روی كارآیی مصرف آب و ویژگی های نیشكر در جنوب اهواز. مجله علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) سال سيزدهم،   شماره چهل و نهم

36-  Mohammad Albaji; Saeed Boroomand-Nasab; AbdAli Naseri; and Siroos Jafari. (2010) Comparison of Different Irrigation Methods Based on the Parametric Evaluation Approach in Abbas Plain: Iran. JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING, ASCE, Vol. 136, No. 2, pp. 131-136

37-  Albaji, M., Naseri, A.A., Bromand Nasab, S., (2010) AN INVESTIGATION OF IRRIGATION METHODS BASED ON THE PARAMETRIC EVALUATION APPROACH IN ARAYEZ PLAIN – IRAN. POLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES. Volume 25, Number 1, pp. 31-46

38-  Bahmani, O., BoroomandNasab, S., Behzad, M., Naseri, A.A., (2009) Assessment of Nitrogen Accumulation and Movement in Soil Profile under Different Irrigation and Fertilization Regime. Asian Journal of Agricultural Research. Volume 3, Number 2, pp. 38-46

39-  A.A. Naseri, Y. Hoseini, H. Moazed, F. Abbasi and H.M.V. Samani  (2010) Determining of Soil Phosphorus Requirement with Application of Freundlich Adsorption Isotherm. Asian Journal of Agricultural Research Volume 4 Number 4

40-  AbdAli Naseri, Yaser Hosseini, Mohammad Albaji and Saeed Boroomand Nasab (2010). Determining the natural drainage coefficient of a region using hydraulic conductivity and conjunction of iso-potential lines: A Case Study of Northeast Ahwaz, IRAN. Journal: Food, Agriculture & Environment (JFAE), Vol. 8, Issue 1, pages 389-393.

41-  Moazed, H., A. Bavi, S. Boroomand-Nasab, A. Naseri and M. Albaji, (2010). Effects of climatic and hydraulic parameters on water uniformity coefficient in solid set systems. J. Applied Sci., 10: 1792-1796.

42-     مهدي قبادي­نيا،‌ حسن رحيمي، تيمور سهرابي، حسن توفيقي و عبدعلي ناصري  (1388). مطالعه آزمايشگاهي رسوب­گذاري شيميايي كربنات كلسيم روي فيلترهاي ژئوتكستايل. مجله پژوهش آب ایران.سال سوم‏، شماره پنجم

43-  MEHDI BAHRAMI, SAEED BOROOMAND NASAB, ABD ALI NASERI AND MOHAMMAD ALBAJI, (2010). Comparison of Muskingum-Cunge model and irrigation hydraulic models in estimation of furrow irrigation advance phase, Research on Crops 11 (2) : 541-544.

44-  Saeid Hamzeh, Abd Ali Naseri, Heydar Ali Kashkuli and Mohammad Albaji, (2010). Evaluation of water table fluctuations and discharge of bi-level drainage system in a three-layered soil : Case study in the south-west of Iran. Research on Crops 11 (1) : 142-151

45-  MOHAMMAD ALBAJI, SAEED BOROOMAND NASAB, HYDAR ALI KASHKOLI AND ABDALI NASERI (2010). COMPARISON OF DIFFERENT IRRIGATION METHODS BASED ON THE PARAMETRIC EVALUATION APPROACH IN THE PLAIN WEST OF SHUSH, IRAN. Irrigation and Drainage 59 (5): 547–558

46-  A.A.Naseri, Y. Hoseini, H.Moazed, F.abbasi, H.M.V. Samani, S.A.Sakebi(2011). Phosphorus Transport through a Saturated Soil Column: Comparison between Physical Modeling and HYDRUS-3D Outputs.Journal of Applied Sciences11 (5): 815-823

47-  M. Albaji, M. Behzad, S. Boroomand Nasab, A. A. Naseri, A. Shahnazari, M. Meskarbashee, F. Judy and M. Jovzi(2011). Water productivity and water use efficiency of sunflower under conventional and limited irrigation. Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (3,4): 202-209

48-  M. Albaji, M. Behzad, S. Boroomand Nasab, A. A. Naseri, A. Shahnazari, M. Meskarbashee, F. Judy and M. Jovzi(2011). Effects of Conventional irrigation (CI), Regulated Deficit Irrigation (RDI) and Partial Root Zone Drying (PRD) on Yield and Yield Components of sunflower (Helianthus annuus L) Research on Crops 12 (1): 142-151

49-  H. Moazed, Y. Hoseini, A. A.Naseri, F. Abbasi, H. M. V. Samani and H. A. Seddighnejad(2011). Using fractal geometry method for modeling scale factor on dispersivity of adsorbent elements in soil. Journal of Food, Agriculture & Environment.9 (1): 132-140

50-  M. Kashefipour, M.K. Sadr, A.A.Naseri. Modeling Drainage Water Salinity for Agricultural Lands under Leaching using Artificial Neural Networks. (2011). Irrigation and Drainage.

51-  M. Ghobadi Nia, H. Rahimi, T. Sohrabi, A. Naseri, H. Tofighi. (2010). Potential risk of calcium carbonate precipitation in agricultural drain envelopes in arid and semi-arid areas. Agricultural Water Management. 97(10): 1602-1608

52-          فاطمه سميع پور، کورش محمدي، محمد حسين مهديان، عبد علي ناصري(1389) ارزيابي مدل هاي زهکشي به منظورشبیه سازی نوسانات سطح ايستابي و تعيين بهترين عمق و فاصله زهکش ها براساس بيشترين عملکرد محصول و کمترين مقدار خروج زهاب.مجله آبیاری و زهکشی. سال سوم شماره چهارم  .386-375

53-  Kamran Zeinalzadeh, Heidar Ali Kashkuli, Abd Ali Naseri  and Reza Dadmehr. (2011). Temporal variation of soil hydraulic parameters under different land uses. Journal of Food, Agriculture & Environment. 9(2): 693-69

54-  mohammad albaji,MAJID BEIZAD,Saeed Boroomand-Nasab,Abd Ali Naseri,Ali Shahnazari,Investigation on the effects of conventional irrigation (CI), regulated deficit irrigation (RDI) and partial root zone drying (PRD) on yield and yield components of sunflower (Helianthus annuus L.) , moosa meskarbashee : Author 6,faramarz joodi : Author 7,mehdi jovzi : Author 8, Journal research on crops , , JournalNumber 1 , Page 142 - 154 , Publisher Agricultural research information center , 04-14-2011

55-  محمد جواد نحوی نیا ، هادی رمضانی اعتدالی، عبدالمجید لیاقت ، امید نصیری قیداری، عبدعلی ناصری(1390). بررسي اثر عمق و شوري سطح ايستابي و آب آبياري بر عملکرد مزارع نيشکر مطالعه موردی: واحدمیرزاکوچک خان خوزستان. مجله آبياري و زهکشي ايران.سال ﭙنجم شماره اول.10-1

56- P.Tishezan, A.A. Naseri, A.R.Hassanoghli,M.Mesgarbashi. (2011). Effects of shallowsaline water table management on the root zone salt balance and date palm growth in south-west Iran. Research on Crops. 12(3)

57- G.H.Karimi(student),A.A.Naseri,M.Behzad and M.Mesgarbashi. Ground water contribution with different salinities on providing maize water requirement and its effects on maize yields(2011). Research on Crops. 12(3)

58-  Sakebi.S.A,Naseri.A.A, Liaghat.M, Hoseini.Y “Maintenance and exploitation problems of under ground drainage and necessity replacing equipment in underground draiiiinage construction” Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (1): 646-649. 2012

59- Jalili,S. Moazed,H. Boroomandnasab,S and Naseri, A.A “Assessment of evaporation and salt accumulation in bare soil: constant shallow water table depth with saline ground water” Scientific Research and Essays. Scientific Research and Essays Vol. 6(29), pp. 6068-6074, 30 November, 2011

60-  Abdali Naseri, Asadolah Mohsenimowahed, Esmaele Hawasipoor, Shadman Veysi, Mohammad Albaji and Faramarz judi” Sugarcane plantation effects on the soil hydraulic conductivity in south west of Iran” African Journal of Agricultural Research Vol. 7(7), pp. 1098-1103, 19 February, 2012

61- کامران زینال زاده(دانشجو)،حیدر علی کشکولی،عبد علی ناصری،رضا داد مهر و علیرضا عیوضی" تغییرات زمانی پارامتر های هیدرولیکی خاک در کاربری های مختلف ارضی" مجله پژوهش آب در کشاورزی. سال 24 شماره 1 صفحات 11- 1

62-  BEHROUZ MEHDINEJADIANI , ABD ALI NASERI, MAJID BEHZAD AND

HOSSIEN JAFARI "Introduction of a mathematical model for calculating sub-surface drains spacing using fractional derivatives " Res. on Crops 13 (1) : 311-318 (2012)

63-  Mostafa Ghahremannejad, Saeed Boroomandnasab, Abdali Naseri, Ali Sheini Dashtgol “Comparison of infiltration parameters obtained from revised and original USDA-NRCS method with the field measurement” World Rural Observation 2012:4(2)

64-  Bavi, A. Boroomand-Nasab, S. Naseri, A. Naser, Gh and Meskarbashi, M “Effect of infiltration variability on furrow irrigation performances “New York Science Jornal 2012:5(6)

65-  Moloud Heidarinia , Abde Ali Naseri , Saeed Boroomandnasab , Borhan Sohrabi Moshkabadi , Ali Heidar Nasrolahi “Evalution of aquacrop model application in irrigation mananement of cotton” 2012:4(2)

66-  M.Golabi, A.A.Naseri, B.Karami “ Development of an empirical equation for optimum leaching depth ( case study in northern Khuzestan province, Iran) transactions of the royal society south Africa 67(1)2012, 37-43

67- غلامحسین کریمی(دانشجو) و عبد علی ناصری" بررسی میزان مشارکت آب زیرزمینی کم عمق با شوری های مختلف در تامین نیاز آبی و عملکرد گیاه ذرت" مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد13،شماره1،صفحات  44-31 (1391)

68- منا گلابی (دانشجو) و عبد علی ناصری" امکان سنجی استفاده تلفیقی از زه آب جهت آبیاری نیشکر در استان خوزستان" مجله تحقیقات آب و خاک ایران.(43)1. صفحات 35-23 (1391).

69- S.Hamzeh, A.A. Naseri, S.K. Alavipanah, B. Mojaradi, H.M. Barthomeus, J.G.P.W. Clevers, M.Behzad” Estimating salinity stress in sugarcane fields with spaceborne hyperspectral vegetation indices” International journal of Applied Earth Observation and Geoinformation.2012

70- مولود حیدری نیا، عبد علی ناصری و سعید برومند نسب" بررسی امکان کاربرد شبیه AquaCrop در برنامه ریزی آبیاری آفتابگردان در اهواز" مجله مهندسی منابع آب. سال پنجم. 49-39 (بهار 1391).

71- Behrouz Mehdinejadiani, Abd Ali Naseri, Hossein Jafari, Afshin Ghanbarzadeh, Dumitru Baleanu “ A mathematical model for simulation of a water table profile between two parallel subsurface drains using fractional derivatives”Computers and Mathematics with Application. 2013

72-Abd Ali Naseri,Seyed Kazem Alavipanah,Barat Mojaradi,H.M Bartholomeus ,Estimating salinity stress in sugarcane fields with spaceborne hyperspectral vegetation indices , saeed hamzeh,J.G.P.W Clevers : Author 6,MAJID BEIZAD : Author 7, Journal International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation , , JournalNumber 2 , Page 282 - 290 , Publisher Elesvier , 01-04-2013.

73- marjan ansari dezfoli,shahla mahmodi,Mohammad Hasan Masih Abadi,Abd Ali Naseri, Lenghtful Sugarcane Cultivation Impact on Some soil Characteristics , Journal International Journal of Agronomy & Plant Production , , JournalNumber 10 , Page 2775 - 2785 , Publisher VictorQuest , 11-22-2013

74- مریم احمدوند، عبدالرحیم هوشمند و عبد علی ناصری " پیش بینی عملکرد مزارع نیشکر با استفاده از سیستم فازی-عصبی تطبیقی" مجله علوم و مهندسی آبیاری( مجله علمی کشاورزی)، جلد 35، شماره 4. صفحات 10-1 (1391).

75- علی شینی دشتگل، عبد علی ناصری، سعید برومند نصب و حیدر علی کشکولی" مدیریت بهینه مصرف آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز" مجله علوم و مهندسی آبیاری( مجله علمی کشاورزی)، جلد 35، شماره  4.  صفحات 32-21 (1391).

76- ایمان نیک روش، هادی معاضد، سعید برومند نسب و عبد علی ناصری" تاثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک" نشریه آب و خاک، جلد 27، شماره 4.....

77- سعید حمزه، عبد علی ناصری و حیدر علی کشکولی " تغییرات پروفیل سطح ایستابی و دبی خروجی از زهکش های پلکانی در یک خاک مطبق" نشریه آب و خاک( علوم و صنایع کشاورزی)، جلد7، شماره 1، فروردین-اردیبهشت 92، ص 13-1.

78- غلامحسین کریمی و عبد علی ناصری" بررسی تاثیر تغییرات شوری آب زیر زمینی کم عمق بر ضریب گیاهی Kc ذرت". مجله پژوهش آب ایران، سال هفتم، شماره دوازدهم، بهار و تابستان 92، صفحه 1 1 تا 10.

79- منا گلابی، محمد الباجی و عبد علی ناصری "امکان سنجی کاربرد زه آب شبکه های آبیاری و زهکشی تحت پوشش شرکت بهره برداری کرخه و شاوور با استفاده از مدل مدیریتی SALTMED " مجله پژوهش آب ایران، سال هفتم، شماره دوازدهم، بهار و تابستان 92، صفحه112 تا 119.

80- پروانه تیشه زن، عبد علی ناصری، علیرضا حسن اقلی و موسی مسگر باشی "بررسی لایسیمتری موازنه آب و نمک ناحیه ریشه نهال خرما در مدریت های مختلف زراعی" مجله پژوهش آب ایران، سال هفتم، شماره دوازدهم، بهار و تابستان 92، صفحه 203 تا 213.

81- جواد رمضانی مقدم، عبدالرحیم هوشمند، عبد علی ناصری و علی حیدر نصرالهی "ارزیابی آزمایشگاهی پوشش های مصنوعی زهکش های زیرزمینی تولید شده در داخل کشور و مقایسه آن با انواع خارجی" علوم و مهندسی آبیاری(مجله علمی کشاورزی) ج 36، ش 1، ص 79-69. بهار 92.

82- زینب غلامی، عبدالرحیم هوشمند، عبد علی ناصری و ناهید پور رضا "حذف نیکل و کادمیوم از آب های آلوده با استفاده از نانوذرات باگاس" و مهندسی آبیاری(مجله علمی کشاورزی)، ج 36، ش2، ص 107-97. تابستان 92.

83- عدنان صادقی لاری، هادی معاضد، عبدعلی ناصری، عبدالمجید لیاقت و سیروس جعفری " کاهش جریان و تلفات نیترات با زهکشی کنترل شده در نواحی خشک نیمه خشک ایران" ، علوم و مهندسی آبیاری (مجله علوم کشاورزی)، ج 36، ش 3، پاییز 92.

84- سیده فاطمه اشرفی، عبدعلی ناصری و مجید بهزاد " بررسی تأثیر آب مغناطیسی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک"،علوم و مهندسی آبیاری (مجله علمی کشاورزی)، ج 36،ش 4، ص 28-19، زمستان 92.

85- روح الله مختاران، عبدعلی ناصری، حیدرعلی کشکولی و سعید برومندنسب " اثر عمق زهکش و لایه محدود کننده بر دبی و شوری زهاب در اراضی فاریاب جنوب خوزستان" ، نشریه حفاظت منابع آب و خاک، سال سوم، شماره اول، پاییز 92.

86- آرش محجوبی، عبدالرحیم هوشمند، عبدعلی ناصری و سیروس جعفری " اثر زهکشی کنترل شده بر روی کاهش ضریب زهکشی و حجم زهاب خروجی در مزارع نیشکر کشت و صنعت امام خمینی" ، نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، ج 27، ش 6، ص 1144-1133، بهمن-اسفند 92.

87- عادل باوی، سعید برومندنسب و عبدعلی ناصری " اثر تغییرات مکانی نفوذ پایه در طول جویچه بر راندمان‌های آبیاری جویچه­ای" علوم و مهندسی آبیاری (مجله علمی کشاورزی)، ج 37، ش 2، ص 50-39، تابستان 93.

88- عدنان صادقی لاری، هادی معاضد، عبدعلی ناصری، آرش محجوبی و عبدالمجید لیاقت " نوسانات سطح ایستابی، شدت زهکشی و دینامیک نیتروژن در اراضی زیر کشت نیشکر با سیستم زهکشی کنترل شده" ، نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، ج 27، ش 6، ص 1089-1077، بهمن-اسفند 92.

89- Mona Golabi, Mohamad Albaji, AbdAli Naseri and Mohammad Jahanshahi “Comparison of different irrigation methods based on the parametric evalution approach in the Hendijan Plain” Trop. Agri. (Trinidad) Vol. 90 No. 4 October 2013.

90- Iman Nikravesh, Saeed Boroomandnasab, Hadi Moazed, Abd-Ali Naseri and Maryam Jalili-ShahMansouri “A Study of  Physical and Hydraulic Properties in a Silt Loam Soil Influenced by Salinity and Turbidity of  Irrigation Water”  International Journal of Agriculture Innovations and Research, V 3, Issue 1, ISSN (online) 2319-1473, July-August 2014.

91- Mohammad Albaji,Mona Golabi,Abd Ali Naseri, aslan igdernejad,Farzad Nazari Zadeh,COMPARISON OF LAND SUITABILITY FOR DIFFERENT IRRIGATION METHODES IN SHOIBIEH PLAIN (SW IRAN) , Journal POLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES , , JournalNumber 1 , Page 55 - 75 , Publisher University of Warmia and Mazury in Olsztyn , 04-30-2014

92- Saeed Boroomand-Nasab,HADI MOAZED : Third author,Abd Ali Naseri : Fourth author,jalili maryam -A Study on Physical and Hydraulic Properties in a Silt Loam Soil Influenced by Salinity and Turbidity of Irrigation Water , eman nikravesh, Journal International Journal of Agriculture Innovations and Research , , JournalNumber 3 , Page 48 - 52 , Publisher National Institute of Science Communication And In , 06-22-2014

93-کبری نامداریان، عبدعلی ناصری،زهرا ایزدپناه و عباس ملکی "مقایسه روش فائو پنمن مانتیث و تشت تبخیر کلاس A با داده های لایسیمتری در برآورد تبخیر و تعرق گیاه نخود در منطقه خرم آباد" نشریه پژوهش های حبوبات ایران(پژوهشکده علوم گیاهی) . 15/3/94.

94-, روح اله مختاران,عبدعلی ناصری ,حیدرعلی كشكولی,سعید برومندنسب . بررسی عوامل مؤثر بر مشخصات منطقه اختلاط آب شور و شیرین در اراضی تحت آبیاری با سطح ایستابی شور و كم عمق , مجله مجله علوم و مهندسی آبیاری(علمی كشاورزی ) , درجه ISC , شماره مجله 1 , صفحه 41 - 54 , ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز   25/10/94 .

95- مجيد علی حوری,عبدعلی ناصری,سعید برومندنسب,علیرضا كیانی,  اثر كم آبیاری و شوری آب آبیاری بر توزیع شوری خاك و رشد رویشی نهال‌های خرما , مجله حفاظت منابع آب و خاك , درجه ISC , شماره مجله 3 , صفحه 1 - 13 , ناشر دانشگاه علوم و تحقیقات تهران , 15/01/94 .

96- مصطفي قهرمان نژادقراغیلی,سعید برومندنسب,مجید بهزاد,عبدعلی ناصری,علی شینی دشتگل .ارزیابی دقت روش USDA-NRCS اصلاح‌شده در برآورد غیر‌مستقیم پارامترهای معادله نفوذ (مطالعه موردی آبیاری جویچه‌ای مزارع كشت و صنعت امیركبیر) , , مجله مجله علوم آب و خاك , درجه ISC , شماره مجله 70 , صفحه 69 - 78 , ناشر دانشگاه صنعتی اصفهان , 20/01/94.

97- مجید شریفی پور,عبدعلی ناصری,عبدالرحیم هوشمند,هادی معاضد,علیرضا حسن اقلی . بررسی اثر كیفیت آب بر روند سدیم زدایی خاك های سنگین با آبشویی پیوسته , مجله تحقیقات آب و خاك ایران (مجله علوم كشاورزی ایران) , درجه ISC , شماره مجله 1 , صفحه 109 - 119 , ناشر دانشگاه تهران , 31/3/94.

98- بيژن حقیقتی بروجنی,سعید برومندنسب,عبدعلی ناصری, تأثیر مدیریت‌های مختلف كم‌آبیاری در روش آبیاری جویچه‌ای و قطره‌ای نواری بر عملكرد سیب‌زمینی و بهره‌وری آب , مجله پژوهش آب در كشاورزی , درجه ISC , شماره مجله 2 , صفحه 181 - 193 , ناشر موسسه تحقیقات خاك و اب , 15/5/94.

99- عادل باوی,سعید برومندنسب,عبدعلی ناصری . نویسنده سوم اثر تغییرات مكانی نفوذ پایه در طول جویچه بر راندمان های آبیاری جویچه ای , مجله مجله علوم و مهندسی آبیاری(علمی كشاورزی) , درجه ISC , شماره مجله 2 , صفحه 39 - 50 , ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز , 30/6/93.

100- آرش محجوبی, عبدالرحیم هوشمند, عبدعلی ناصری, سیروس جعفری. اثر زهكشی كنترل شده بر روی كاهش ضریب زهكشی و حجم زهاب خروجی در مزارع نیشكر كشت و صنعت امام خمینی , مجله نشریه آب و خاك , درجه ISC , شماره مجله 6 , صفحه 1133 - 1144 , ناشر دانشگاه فردوسی مشهد , 20/12/92.

101- مجید شریفی پور,عبدعلی ناصری,عبدالرحیم هوشمند,هادی معاضد,علیرضا حسن اقلی . اثر روش آبشویی و كیفیت آب بر شوری زدایی خاك های سنگین, مجله علوم و مهندسی آبیاری  , درجه ISC , ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز, 25/9/94.

102- منا گلابی، محمد الباجی، عبدعلی ناصری. برآورد هدایت هیدرولیكی خاك با استفاده از نرم افزار DRAINMOD و مقایسه آن با سایر روش های متداول (مطالعه موردی: استان خوزستان، اراضی دشت شاوور). مجله علوم و مهندسی آبیاری، درجه ISC ، ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز, 20/11/94.

103- مصطفی عصاری، سید مجید میر لطیفی، مهدی اکبری، عبد علی ناصری. ارزیابی بهره وری آب در شبكه آبیاری و زهكشی كشت و صنعت نیشكر میرزا كوچك خان با استفاده از سنجش از دور. نشریه آبیاری زهکشی ایران، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، درجه ISC ، اردیبهشت 95.

104- صائب خوش نواز، سعید برومند نسب، هادی معاضد، عبدعلی ناصری، زهرا ایزدپناه. حذف فسفات فاضلاب کشاورزی شرکت کشت و صنعت کارون با استفاده از گیاه‌ وتیور در تالاب‌مصنوعی‌جریان‌ سطحی. تحقیقات آب و خاک ایران، تهران، درجه ISC ، پاییز 94.

105- مجید علی حوری، عبدعلی ناصری، سعید برومندنسب، علی رضا کیانی. تاثیر تنش آبی و شوری بر تبخیر- تعرق و رشد نهال های خرمای برحی. تحقیقات آب و خاک ایران، تهران، درجه ISC ، پاییز 94.

106- مصطفی قهرمان نژاد، سعید برومند نسب، عبدعلی ناصری، علی شینی دشتگل. تخمین پارامتر های تجربی روش scsاصلاح شده در آبیاری جویچه ای. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع غذایی)، دانشگاه فردوسی مشهد، درجه ISC ، دی ماه 94.

107- Hadi Ghanavat, A., Boroomand Nasab, S. and Naseri, A. Effects of Irrigation using Different Levels of the Mixture of Sugarcane Drain and Karun River Water on Physical and Hydraulic Properties of Soil. Academia Arena 2016;8(3), June 30, 2016.

108- Laleh Divband Hafshejani, Abd Ali Naseri, Abdolrahim Hooshmand, Fariborz Abbasi, Amir Soltani Mohammadi. Removal of nitrate ions from aqueous solution by modified sugarcane bagasse vermicompost, Nature and Science 2016;14(3), February 21, 2016.

109- سعید حمزه، عبدعلی ناصری، سید کاظم علوی پناه، برات مجردی. مدل سازی سطح آب زیرزمینی كم عمق با استفاده از تصاویر ابرطیفی هایپریون، مجله مهندسی فناوری اطلاعات مكانی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری قطب علمي فناوري اطلاعات مكاني،  30/07/94.

110- Laleh Divband Hafshejani, Abdolrahim Hooshmand, Abd Ali Naseri, Amir Soltani Mohammadi, Fariborz Abbasi. Kinetics, isotherm and thermodynamic studies for adsorption of nitrate on sugarcane bagasse vermicompost. Researcher 2016;8(2), February 14, 2016.

111- Sareh Tangsir, Laleh Divband Hafshejani, Anna Lähde, Marja Maljanen, Abdolrahim Hooshmand, Abd Ali Naseri, Hadi Moazed, Jorma Jokiniemi, Amit Bhatnagar. Water defluoridation using Al2O3 nanoparticles synthesized by flame spray pyrolysis (FSP) method. Chemical Engineering Journal , ELSEVIER SCIENCE SA, December 02, 2015.

112- Atefeh Sayadi Shahraki, Amir Soltani Mohammadi, Abd Ali Naseri, Ali Mokhtaran. Hydraulic Head Forecasting Using Artificial Neural Networks (Case Study: Debal Khazaie Sugarcane Plantation). Nature and Science. 14(8). 2016.

 

 

ب: مقالات ارائه شده در كنفرانس‌هاي علمي:

 

1-  ناصري، ع.ع و كشكولي، ح.ع. 1371. “ اثرات زهكشهاي طرح حميديه قدس روي كيفيت آب كرخه نور”. دومين كنفرانس مهندسي رودخانه ايران اهواز.

2-  ناصري، ع.ع و ري كرافت، د. 1378. “ مدلسازي حركت (جريان) آب در خاكهاي ساختمان بهم ريخته”. دومين كنفرانس هيدروليك ايران تهران دانشگاه علم و صنعت.

3-  جعفري، س. و ناصري، ع.ع. 1380. “ بررسي اثر نوسانات سطح آب زيرزميني بر رشد نيشكر واريته CP60-1062 ”. هفتمين كنگره علوم خاك ايران دانشگاه شهركرد.

4-  ترك زبان، س.، لياقت، م.، ناصري، ع.ع.، و فرداد، ح. 1380. “ ارزيابي و واسنجي مدل Drainmod-S تحت شرايط خشك و نيمه خشك خوزستان”. هفتمين كنگره علوم خاك ايران دانشگاه شهركرد.

5-  ناديان، ح.، جعفري، س و ناصري، ع.ع. 1382. “ اثر همزيستي ميكريزائي برروي عملكرد كمي و كيفي گياه نيشكر”. هشتمين كنگره علوم خاك ايران دانشگاه گيلان.

6-  جعفري، س.، ناصري، ع.ع.، ناديان، ح. و الهامي‌فرد، م. 1382. “ بررسي اثر افزايش ويناس همراه با اب آبياري بر خصوصيات شيميايي خاك”. هشتمين كنگره علوم خاك ايران دانشگاه گيلان.

7-  ناصري، ع.ع. 1385. "منابع آلاينده و راهكارهاي مناسب رفع آلودگي آب رودخانه كارون با استفاده از تجارب بدست آمده در طرح توسعه نيشكر". انجمن آبياري و زهكشي ايران. پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران. شهريور ماه.

8-  حقايقي مقدم، س.ا.، خواجه عبدالهي، م.ح.، عزيزي، آ.، ناصري، ع.ع.، نوري، م. و شيني، ع. 1385. "ارزيابي روابط حاكم بر طراحي زهكشهاي زيرزميني در كشت و صنعت كارون و اميركبير". همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي. دانشگاه شهيد چمران اهواز. ارديبهشت ماه.

9-   پرتواعظم، ر.، كشكولي، ح.ع. و ناصري، ع.ع. 1385. "ارزيابي فيلترهاي بكار رفته در زهكشهاي زيرزميني اراضي ميان آب، ملاثاني، دانشگاه اهواز و واحد كشت و صنعت اميركبير خوزستان". همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي. دانشگاه شهيد چمران اهواز. ارديبهشت ماه.

10-          آبشوري، ع.، قمشي، م.، ناصري، ع.ع.، شفاعي بجستان، م.، كاظم عصاره، ا. و بهرامعلي پور، م. 1385. "برآورد راندمان حوضچه ترسيب واحد كشت و صنعت امام خميني با استفاده از نرم افزار شارك". هفتمين سمينار بين المللي مهندسي رودخانه. دانشگاه شهيد چمران اهواز.

11-          جعفري، س.، ناصري، ع.ع.، بني عباس، ن.ا. و حمدي، ح. 1385. "بررسي اثرات آبياري و زهكشي نامناسب بر كاهش رشد نيشكر". همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي. دانشگاه شهيد چمران اهواز. ارديبهشت ماه.

12-          جعفري، س.، شيني دشتگل، ع.، ناصري، ع.ع. و بني عباسي، ن.ا. 1385. "بررسي ميزان آب مصرفي و ارائه روشهاي جديد در استفاده بهينه از آب آبياري به روش هيدروفلوم در مزارع كشت و صنعت نيشكر اميركبير". همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي. دانشگاه شهيد چمران اهواز. ارديبهشت ماه.

13-          حسيني، ي. كشكولي، ح.ع.، آخوندعلي، ع.م. و ناصري، ع.ع. 1385. "تأثير آبياري زير سطحي بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك". دومين كارگاه فني خرد آبياري. آذر ماه.

14-          ملوحي، ح.، بهزاد، م. و ناصري، ع.ع. 1385. "راندمانهاي كاربرد آب در مزارع نيشكر (واحد اميركبير) در دو حالت جويچه هاي بازسازي شده (Helling Up) و بدون بازسازي". همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي. دانشگاه شهيد چمران اهواز. ارديبهشت ماه.

15-          جعفري، س.، ناصري، ع.ع.، شيني دشتگل، ع. و الهامي فرد، م. 1385. "مديريت زه آب اراضي شركت توسعه نيشكر و گزينه هايي براي دفع آن". همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي. دانشگاه شهيد چمران اهواز. ارديبهشت ماه.

16- الهامي فرد، م.، ناديان، ح.، ناصري، ع.ع. و جعفري، س. 1382. "اثر باقي گذاشتن بقاياي پس از برداشت نيشكر بر محصول بعدي ني و بعضي از خواص شيميايي خاك". هشتمين كنگره علوم خاك ايران دانشگاه گيلان.

17-          جعفري، س.، ناصري، ع.ع. و شيني دشتگل، ع. 1386. " اثر زير شكني خاك  بر زمان و راندمان آبشويي نمكها با دو روش پيوسته و متناوب ". مجموعه مقالات دهمين كنگره علوم خاك ايران. كرج. شهريور ماه.

18-          ناصري، ع.ع.، اماني، ف. و حمزه، س. 1386. " ارزيابي شيوه هاي آبگيري ايستگاه هاي پمپ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ آبياري و زهكشي با توجه به تجارب ساخت و بهره برداري از آنها ". دومين كنفرانس ملي تجربه هاي ساخت تاسيسات آبي و شبكه هاي آبياري و زهكشي. دانشگاه تهران . آبان ماه.

19-          جعفري، س.، ناصري، ع.ع. و ناديان. ح. 1381. " بررسي اثر عمق گذاري مقادير مختلف كود فسفر روي خصوصيات كمي و كيفي نيشكر". هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. موسسة تحقيقات اصلاح و تهية نهال و بذر ايران، كرج

20-          جعفري، س.، ناصري، ع.ع. و ناديان. ح. 1381. "بررسي اثر عمق گذاري مقادير مختلف كود فسفر روي خصوصيات كمي و كيفي نيشكر". بيست و چهارمين سمينار كارخانه هاي قند و شكر ايران. مشهد مقدس.

21-          ناصري، ع.ع.، جعفري، س. و ناديان. ح. 1381. " بررسي زمان و ميزان مصرف كود ازته به روش Fertigation در مزارع نيشكر". بيست و چهارمين سمينار كارخانه هاي قند و شكر ايران. مشهد مقدس.

22-                        ناديان. ح.، ناصري، ع.ع. و جعفري، س. "اثر پتاسيم با حضور و بدون حضور روي و بور بر عملكرد كمي و كيفي نيشكر". بيست و چهارمين سمينار كارخانه هاي قند و شكر ايران. مشهد مقدس.

23-          ناصري، ع.ع. 1379. " مطالعه و بررسي كميت و كيفيت آب كارون و پيش بيني وضعيت آنها در تابستان و پاييز 79 ". بيست و دومين دوره سمينارهاي سالانه كارخانه هاي قند و شكر ايران. بيستون.

24-          جوادزاده، م.،ناصري، ع.ع.، جعفري، س. و الهامي فرد، م. 1384. "بررسي تغييرات فصلي شوري و حركت املاح در اراضي تحت كشت نيشكر خوزستان". مجموعه مقالات نهمين كنگره علوم خاك ايران. كرج. شهريور ماه.

25-          قنادان زاده، م.، ناصري، ع.ع.، جعفرزاده حقيقتي فرد، ن.، 1385. " ارائه ي مدل پيش بيني ضريب زهكشي (مدول زهكشي) با استفاده از شبكه ي عصبي مصنوعي". همايش خاك، محيط زيست و توسعه پايدار. 1385

26- كرمي، م.، برومند نسب، س.، ناصري، ع. ع. و زارعي، ح. 1386. "ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت زيدون با استفاده از مدل DRASTIC در محيط GIS ". سومين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك. ايران . كرمان . 20 و 21 آذرماه.

27-                        Naseri, A.A. and Rycroft, D.W., 2002. “Effect of Swelling and overburden weight on hydraulic conductivity of a restructured saline sodic clay”. 17th World Congress on soil Science. Bangkok-Thailand.

28-                       Kashkuli, H.A., Rahimi. M. and Naseri, A. A. 2002. " Evaluation of Drainmod Performance under Semiarid Conditions and Effect of Unsaturated Flow Region on Water Table Fluctuation " . USCID/EWRI Conference Energy, Climate, Environment and Water Issues and OPPortunities for Irrigation and Drainage.

29-                        فروغی ورنوسفادرانی، ح.، معاضد، ه.، ناصری، ع.ع.، 1386. " بررسی آلودگی ازت در زه­آب زهکشهای زیرزمینی مزارع نیشکر" اولین همایش سازگاری با کم آبی ، تهران، بهمن 1386.

30-          شینی دشتگل، ع.، کشکولی، ح.، ناصری، ع.ع.، برومندنسب، س.، 1386. " مدیریت مصرف بهینه آب با روش آبیاری یک در میان جویچه­ای در اراضی نیشکر". اولین همایش سازگاری با کم آبی ، تهران، بهمن 1386.

31-          حسینی، ع.، ایزدجو، ف.، حسینی، ی.، ناصری، ع.ع.، 1387. " طراحی شبیه ساز یکپارچه نیروگاههای برقابی و بازار انرژی" دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی، اردیبهشت 1387

32-           کرمی، ب، گلابی، م.، ناصری ، ع. ع.، 1387" بررسی کیفیت آب رودخانه کارون با استفاده از منحنی­های شاخص کیفیت آب" دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری ، تهران، مهرماه 1387.

33-           رمضاني اعتدالي، ه ، نظري، ب ، لياقت، ع. ، ناصري، ع.ع.، پارسي نژاد، م. 1386. "بررسي اثر ميزان تلفات انتقال شبكه هاي آبياري و زهكشي بر حجم زهابهاي كشاورزي(مطالعه موردي واحد ميرزا كوچك خان اهواز).  همايش ملي محيط زيست و توسعه پايدار روستا. اسفند1386.

34-          نظري، ب.، لياقت، ع.، پارسي‌نژاد، م.، ناصري، ع.ع.، 1387. " بهينه‌سازي عمق نصب زهكش‌هاي زيرزميني با ملاحظات اقتصادي و زيست محيطي". پنجمين كارگاه فني زهكشي و محيط زيست. تهران، آبان 1387.

35-          ناصري ع.ع. ، حمزه س.، كشكولي ح.ع. ، آل‌كثير، ج. . " تأثير نصب سيستم زهكش‌هاي پلكاني بر وضعيت زهكشي اراضي تحت كشت نيشكر (مطالعه موردي اراضي كشت و صنعت امام خميني (ره))". پنجمين كارگاه فني زهكشي و محيط زيست. تهران، آبان 1387.

36- یارمحمدی، ا.، کرمی، م.، برومندنسب، س.، ناصری، ع.ع.، 1387 "تعیین مهمترین پارامتر تاثیرگذار بر شاخص  آسيب پذيري آبخوان دشت زيدون با استفاده از تحلیل حساسیت مدل DRASTIC "        سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران تبریز مهرماه سال 1387.

37-          زینال زاده، ک.، برومندنسب، س.، ناصري، ع.ع.، سلطانی محمدی، ا.، 1387 " تحليل حساسيت پارامترهاي مدل آبياري فارو  (شياري) با استفاده از كد كامپيوتري  Sirmod ". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

38-           حسيني،ی.، معاضد، ه.، ناصری،ع.ع.، بهزاد، م.، حسینی.، 1387" بررسي تاثير همزمان نوع خاك و روش آبياري و شوري آب در ميزان برداشت محصول با استفاده از مدل SALTMED ". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

39-           صدر، س.م.ک.، كاشفي پور، س.م.،  ناصري، ع.ع.، 1387" بررسي اثر عوامل كيفي آب آبياري و زهكشي بر روي ميزان شوري (EC ) به کمک شبكه هاي عصبي مصنوعي". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

40-          نوذري، ح.،  لياقت، ع.، جعفري، س.، ناصري، ع.ع.، حاجي شاه، م.،1387" شبيه سازي سيستم هاي زهکشي و محاسبه کميت و کيفيت ناشي از آن درشرايط غير ماندگار، با استفاده از تکنيک تحليل پويايي سيستم". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

41-          قبادی نیا، م.، رحیمی، ح.،  سهرابی، ت.، ناصری، ع.ع.، توفیقی، ع.ع.، اجاقلو، ح.، 1387" بررسی مکانیزم رسوب گذاری در پوشش های ژئوتکستایل (مطالعه موردی نخیلات آبادان) ". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

42-          موسوی حسب، ر.، ناصری، ع.ع.، 1387" اندازه گيري نياز آبي واقعي نيشكر و مقايسه آن با نرم افزار REF-ET در جنوب اهواز جهت تعيين فرمول مناسب براي برنامه ريزي آبياري". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

43-          جعفري، س.، ناصري، ع.ع.، حاجي شاه، م.، شریفی پور، م.، 1387" پيش بيني كيفيت زه آبها ناشي از بهره برداري و اصلاح اراضي شور و سديمي خوزستان". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

44-          بهمنی، ا.، برومند نسب، س.، بهزاد، م.، ناصری، ع.ع.، 1387" بررسي اثرات سطوح مختلف ازت و آبياري بر كارايي مصرف آب و تابع عملكرد درنيشكر". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

45-          بهرامی، م.، برومند نسب، س.، ناصری، ع.ع.، 1387"  پیش بینی مرحله پیشروی آب در آبیاری جویچه ای با استفاده از روش ماسکینگام- کونژ". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

46-       شینی دشتگل، ع.، کشکولی، ح.، ناصری، ع.ع.، برومند نسب، س.، ملکی، ع.، 1387" اثر آبیاری یک در میان جویچه ای روی حجم آب مصرفی و راندمان کاربرد آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز ". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

47-          رمضانی اعتدالی، ه.، لياقت، ع.، ناصري، ع.ع.، 1387" بررسی اثر آب آبیاری و کمیت و کیفیت سطح ایستابی بر عملکرد مزارع نیشکر ( مطالعه موردی: واحد میرزا کوچک خان خوزستان) ". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

48-          عزيزي مبصر، ج.، ناصري، ع.ع.، بختیاری، م.،1387 " ارزيابي پارامترهاي طراحي زهكش زيرزميني با پوشش مصنوعي نوع  PP450 و  PP700 درمقايسه با فيلتر هاي شن و ماسه در نخيلات آبادان". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

49-          عزيزي مبصر،ج.، ناصري، ع.ع.، وهابیان، م. ،1387 "بررسي عملكرد فيلتراسيون فيلترهاي مصنوعي زهكشي زيرزميني، PP45 ، PP700 در مقايسه با فيلترهاي شن و ماسه اي در نخيلات آبادان". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

50-          بهرامی، م.، برومند نسب، س.، جلیلی، س.،  ناصری، ع.ع.، 1387"مقایسه مدلهای نرم افزار SIRMOD در طراحی آبیاری جویچه ای در مزارع دانشگاه شهید چمران". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

51-          ناصری، ع.ع.، ارواحی، ع.، 1387" مقايسه عملکرد سيستم زهکشي زيرزميني داراي پوشش هاي مختلف با عملکرد زهکشي سنتي (جزر و مدی) در نخيلات آبادان". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

52-          جلالی کوتنایی، ن.، ناصری، ع.ع.، 1387" مقایسه دو روش آبیاری غرقابی و متناوب در مزرعه یکپارچه شده شالیزاری ". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

53-          جلالی کوتنایی، ن.، ناصری، ع.ع.، سلحشور، ج.،1387 " برآورد نياز آبي و ضريب گياهي برنج(مطالعه موردي واريته طارم ) توسط لايسيمترنوع (N-Type ) N در شهرستان محمود آباد استان مازندران". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

54-          حمزه، س.، ناصری، ع.ع.، کشکولی، ح.ع.، عبدالهی، ف.، 1387" نحوه تغييرات پروفيل سطح ايستابي و دبي خروجي از زهكشهاي پلكاني در يك خاك مطبق". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

55-                        ناصری، ع.ع.، حمزه، س.، کشکولی، ح.ع.، آل کثیر، ج.، 1387" ارزیابی عملکرد سیستم زهکش های پلکانی بر نوسانات سطح ایستابی، بیلان نمک و عملکرد محصول نیشکر در اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره) ". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

56-           باوی، ع.، برومند نسب، س.، ناصری، ع.ع.، سیاحی، ن.، 1387" مقایه تاثیر تراکم بذر، آرایش آبپاش ها و ارتفاع گیاه بر ضریب یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی کلاسیک ثابت". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

57-          رمضانی اعتدالی، ه.، لياقت، ع.، ناصري، ع.ع.، 1387" بررسی کارایی مصرف آب در مزارع نیشکر ( مطالعه موردی: واحد میرزا کوچک خان خوزستان)". دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي . دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 1387.

58-          ناصري، ع.ع.، ارواحي، ع. 1388 "استفاده از مباني جديد در طراحي سيستم هاي زهكشي زيرزميني و تاثير آن ها روي روش هاي اجرائي در خوزستان " ششمین كارگاه زهكشی و محیط زیست. اهواز. ديماه 1388

59-          مصطفی پناهی، عبد علی ناصری، عبدالکریم بهنیا، عبد الرحیم هوشمند، شادمان ویسی. 1388 " ارزیابی كیفی منابع آب زیرزمینی مناطق مركزی كرمانشاه برای مصارف كشاورزي " نخستین كنفرانس پژوهشهای كاربردی منابع آب ایران- کرمانشاه. اسفند 1388

60- حسيني، ي.، معاضد، ه.،  ناصري، ع.ع.، عباسي، ف.، ساكبي، ع. 1389 " استفاده از روش فراكتال جهت بررسي اثر مقياس طولي بر ضريب انتشارپذيري عناصر ناپايدار در خاك " اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي-ساری آبان 1389

61- جلالي كوتناني، ن.، ناصري، ع.ع.، 1389 " بررسي مناسبترين روش تعيين تبخير و تعرق پتانسيل (ETo)   )در اراضي شاليزاري (" اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي-ساری آبان 1389

62- جواد رمضانی مقدم(دانشجو) ،دکتر عبدالرحیم هوشمند ،دکتر عبد علی ناصری ، حیدر علی نصرالهی(دانشجو) "بررسی آزمایشگاهی ﭘوشش های مصنوعی جهت کاهش اثرات زیست محیطی زهکش های زیر زمینی " اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي-ساری آبان 1389

63- جواد رمضانی مقدم(دانشجو) ،عبدالرحیم هوشمند،دکتر عبد علی ناصری " ارزیابی و مقایسه اثر پوشش های مصنوعی تولید داخل و خارج کشور بر میزان رسوبات و روند تغییرات دبی " اولين همايش ملي مديريت منابع آب اراضي ساحلي-ساری آبان 1389

64- سيروس جعفري، عبدعلي ناصري، مريم شايان1388 "ارائه مدلي جديد در تخليه نمك از خاكهاي شور و سديمي " يازدهمين كنگره علوم خاك ايران-گرگان تیر 1388

65- علي شيني دشتگل، عبدعلي ناصري، سيروس جعفري1388 " مطالعه نياز آبي و ضرايب گياهي نيشكر به روش لايسيمتري در اراضي نيشكر جنوب   اهواز " يازدهمين كنگره علوم خاك ايران-گرگان تیر 1388

66-  حميده كريمي ماسوله‏ ، عبدعلي ناصري،  عبد الرحيم هوشمند،‏ سيروس جعفري1388 " ارزيابي عملكرد مدل saltmed در مزارع تحت آبياري و زهكشي استان خوزستان " دهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير-کرمان بهمن 1388

67- حميده كريمي ماسوله‏ ، عبد علي ناصري،  عبد الرحيم هوشمند،‏ سيروس جعفري1388 " تغييرات فصلي شوري خاك و تعيين بهترين برنامه‌ريزي آبشويي در كشت نيشكر به كمك مدل   saltmed" دهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير-کرمان بهمن 1388

-68 Samipour, F., M. Rabie, K. Mohammadi, M.H. Mahdian, and A.A. Naseri(2010) " EVALUATION OF TWO DRAINAGE MODELS IN SOUTH-WEST IRAN" 

XVIIth World Congress of the International Commission of Agricultural Engineering

69-          حسيني،ي، ناصري، ع.ع معاضد، ه، حسيني، ع  1388 " بررسي روش هاي ارايه شده در مدل WMS در تخمين دبي واقعي سيلاب مطالعه موردي: حوضه سيميلي (استان خوزستان) " هشتمين کنفرانس بين المللي مهندسي رودخانه-اهواز بهمن 1388

70-         جواد رمضاني مقدم، عبد علي ناصري،  عبد الرحيم هوشمند،‏ غلامعلي سبعه، حمزه عليزاده1388 " ارزيابي پوششهاي مصنوعي توسط مدل فيزيكي جهت كاهش زه آب ورودي به رودخانه ها " چهارمين كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك-کرمان آذر 1388

71-          آرش محجوبي، عبد علي ناصري، مهدي قندي دزفولي1388 " راهكارهاي كاهش اثر خشكسالي اخير توسط كشاورزان شبكه آبياري دز " دومين همايش ملي اثرات خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن-اصفهان اردیبهشت 1388

72-            علي شيني دشتگل، عبدعلي ناصري، سيروس جعفري1388 " ارزيابي و بررسي سيستم هاي زهكشي زيرزميني و اثر آن ها بر روي توليد نيشكر در كشت و صنعت اميركبير " سومين كنفرانس ملي تجربه هاي ساخت تاسيسات آبي و شبكه هاي آبياري و زهكشي-تهران آبان 1388

73-            مهدي قبادي نيا، حسن رحيمي، تيمور سهرابي، عبدعلي ناصري، حسن توفيقي، حسن اجاقلو1388 " مطالعه آزمايشگاهي رسوب گذاري شيمياي كربنات كلسيم بر روي فيلترهاي ژئوتگستايل " سومين كنفرانس ملي تجربه هاي ساخت تاسيسات آبي و شبكه هاي آبياري و زهكشي-تهران آبان 1388

74-            جواد رمضانی مقدم(دانشجو) ،دکتر عبد علی ناصری ،دکتر عبدالرحیم هوشمند1389 " تاثیر مواد ﭘوششی ژﺋوسنتتیکبر میزان مقاومت ورودی زهکشهای زیر زمینی " سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی-اهواز اسفند1389

75-           مولود حیدری نیا(دانشجو) ، دکتر عبد علی ناصری ، دکتر سعید برومند نسب،برهان سهرابی مشک آبادی1389 " کالیبراسیون مدل AquaCropدر برنامه ریزی آبیاری ﭘنبه در گرگان " سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی-اهواز اسفند1389

76-          سعید حمزه(دانشجو) ،دکتر عبد علی ناصری،دکتر حیدر علی کشکولی1389 " بررسی تاثیر تبخیر و تعرق بر میزان افت سطح ایستابی و فاصله زهکش های ﭘلکانی " سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی-اهواز اسفند1389

77-        مجید شریفی پور ، مجید بهزاد، عبد علی ناصری و سجاد یزدان پرست " دستاورد های حاصل از به کار گیری روش مهندسی ارزش در بهینه سازی جانمایی طرح شبکه آبیاری و زهکشی جفیر" خرداد 1391

78-   ایمان نیک روش، سعید برومند نسب، هادی معاضد و عبد علی ناصری" تاثیر کدورت و سطوح مختلف شوری آب آبیاری در برخی خصوصیات فیزیکی خاک" همایش مهندسی آب و فاضلاب، کرمان اسفند 91

 

79-   فاطمه الماسی، عبد علی ناصری، امید بهمنی و زهرا ایزد پناه" بررسی حرکت آمونیوم و نیترات در نیم رخ خاک تحت تنش آبی و شرایط مزرعه ای گیاه نیشکر با استفاده از مدل DRAINMOD-NII " همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب، دزفول اسفند 91.

 

80-      فاطمه الماسی، عبد علی ناصری، امید بهمنی و زهرا ایزد پناه" بررسی تلفات آبشویی و حرکت نیترات در نیم رخ خاک تحت سناریو های آبی مختلف و گیاه مزرعه ای نیشکر با استفاده از مدل DRAINMOD-NII " پژوهشکده سوانح طبیعی ایران، تهران اسفند 91.

 

81-    فاطمه شایان، عبدعلی ناصری، عبدالرحیم هوشمند و منا گلابی "کاربرد نفوذسنج دیسک در بررسی تغییرپذیری زمانی خصوصیات هیدرولیکی اراضی تحت کشت گندم (مطالعه موردی اراضی دانشگاه شهید چمران اهواز" چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی اسفند 92.

 

82-  پروانه تیشه زن، عبدعلی ناصری، علیرضا حسن اقلی و موسی مسگر باشی "ارائه مدل تخمین مشارکت آب زیرزمینی کم عمق شور در تامین نیاز آبی نهال خرما" چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی اسفند 92.

83-  عدنان صادقی لاری، هادی معاضد و عبدعلی ناصری" مدیریت سطح ایستابی یک راه حل برای بهبود مدیریت آب تحت کشاورزی آبی در نواحی جنوبی ایران" چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی اسفند 92.

84-  پرنیان مجیدی چهارمحالی، عبدعلی ناصری، عبدالرحیم هوشمند و منا گلابی " بررسی پارامترهای طراحی زهکش های زیرزمینی با دو پوشش شن و ماسه و مصنوعی (مطالعه موردی کشت و صنعت سلمان فارسی)" چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی اسفند 92.

85-  عدنان صادقی لاری،  عبدعلی ناصری و هادی معاضد " اثرات مدیریت سطح ایستابی بر روی عوامل هیدرولیکی و کیفی زهکشی زیرزمینی" چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی اسفند 92.

86-  مهشید قنبریان، عبدعلی ناصری، سعیدبرومند نسب و عبدالرحیم هوشمند " ارزیابی مدل DRAINMOD-S در شبیه سازی شوری پروفیل خاک در حالت اختلاط سفره آب زیرزمینی کم عمق شور و آب آبیاری" چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی اسفند 92.

87-  پرنیان مجیدی چهارمحالی، عبدعلی ناصری، عبدالرحیم هوشمند و منا گلابی " ارزیابی فنی کاربرد فیلترهای مصنوعی pp450 در سیستم زهکشی زیرزمینی و مقایسه آن با فیلترهای متداول شن و ماسه در کشت و صنعت سلمان فارسی" چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی اسفند 92.

88-  مصطفی مرادزاده، محمدرضا خالدیان و عبدعلی ناصری " شاخص های ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی بند جایزان" چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی اسفند 92.

89-  ایمان نیک روش، سعید برومند نسب، عبدعلی ناصری، هادی معاضد و مریم جلیلی " تاثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر هدایت هیدرولیکی اشباع و نقاط پتانسیلی مهم خاک" چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی اسفند 92.

90-  هادی روحانی، عبدالرحیم هوشمند، عبدعلی ناصری و محمد الباجی " تعیین خطوط مبنای بالا و پایین تنش آبی به روش ایدوسو جهت تعیین زمان آبیاری نیشکر ( مطالعه موردی اراضی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی" چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی اسفند 92.

91-  کبری نامداریان، عبدعلی ناصری، زهراایزدپناه و عباس ملکی " مقایسه روش فائو پنمن مانتیث و تشت تبخیر کلاس A با داده های لایسیمتری در برآورد تبخیر و تعرق گیاه نخود در منطقه خرم آباد" چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی اسفند 92.

92-  کبری نامداریان، عبدعلی ناصری، زهراایزدپناه و عباس ملکی " اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و اجزای عملکرد نخود رقم توده گریت در شرایط آب و هوایی" چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی اسفند 92.

93- میلاد هاشمی، عبدعلی ناصری و افشین تنگدستان " بررسی اثر تغییرات قطر ذرات جاذب باگاس نیشکر بر کارایی حذف نیترات از زهاب کشاورزی" اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع پایدار. 22 اسفند 92.

94- میلاد هاشمی، عبدعلی ناصری و افشین تنگدستان " بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر اصلاح شده حرارتی و شیمیایی در جذب نیترات از زهاب خروجی کشاورزی" چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. 6 تا 8 اسفند 92.

95- سارا صادقی، عبدالرحیم هوشمند و عبدعلی ناصری "بررسی اثر جریان غیراشباع بر آبشویی خاک از نیمرخ خاک سنگین در شرایط آزمایشگاهی" اولین همایش ملی محیط زیست دانشگاه پیام نور خرداد93.

96- سارا صادقی، عبدعلی ناصری و عبدالرحیم هوشمند" بررسی اثر جریان اشباع بر آبشویی نمک از نیمرخ خاک سنگین در شرایط آزمایشگاهی" اولین همایش ملی محیط زیست دانشگاه پیام نور خرداد93.

97-    مریم جلیلی شاه­منصوری،  عبدعلی ناصری و زهرا ایزدپناه "بررسی تأثیر آبشویی به روش متناوب بر خروج  نمک از نیمرخ خاک دست­خورده" اولین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست 28 تا 30 بهمن 93.

98- مریم جلیلی شاه­منصوری،  عبدعلی ناصری و زهرا ایزدپناه "بررسی تأثیر شیب هیدرولیکی آب آبشویی در روش مداوم بر خروج نمک از نیمرخ خاک دست­خورده" اولین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست 28 تا 30 بهمن 93.

99-  سروش محرابیان، عبدعلی ناصری و عبدالرحیم هوشمند " ارزیابی سیستم های زهکشی در شرایط جریان غیرماندگار (مطالعه موردی: مزرعه آزمایشی دانشگاه شهید چمران اهواز)" همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه 20 اسفندماه 1393.

100-                   جواد رمضانی مقدم، عبدعلی ناصری، مریم قربانی و ساناز شکری " ارزیابی مدل تبخیر و تعرق گیاه مرجع با هدف انتخاب بهترین مدل تابشی در منطقه اهواز" 28 تا 30 بهمن 1393.

101-                   عاطفه صیادی شهرکی و عبدعلی ناصری" بررسی نفوذپذیری و تخلخل در ساختار سنگ بازالت و تاثیرات دما در آن" دومین کنفرانس آب،انسان و زمین اصفهان. شهریور 93.

102-                   مقیمی-نیلوفر,عبدعلی ناصری,امیر سلطانی محمدی,سید ابراهیم هاشمی گرمدره ، بررسی عملكرد باگاس نیشكر در كاهش نیترات خروجی از زهاب زهكش های زیرزمینی , , دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران , انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه , 16/5/93.

103-                   مقیمی-نیلوفر,عبدعلی ناصری,امیر سلطانی محمدی,سید ابراهیم هاشمی گرمدره ، چهارم بررسی اثر كاربرد باگاس نیشكر به عنوان فیلترآلی در شوری و اسیدیته آب زهكشی, اولین همایش ملی آب،انسان،زمین , شركت توسعه سازان گردشگری اصفهان , 6/6/93.

104-                   رضایی راد-هادی,عبدالرحیم هوشمند,عبدعلی ناصری,محمدرضا سیاهپوش ,تأثیر تنش خشكی بر غلظت كلروفیل گیاه ذرت رقم سینگل كراس 704 در سه مرحله رشدی، در منطقه آب و هوایی اهواز , دومین همایش سراسری كشاورزی و منابع طبیعی پایدار , سازمان راهكارهای دستیابی به توسعه پایدار , 19/6/93.

105-                   منا گلابی, پروانه تیشه زن, عبدعلی ناصری, آنالیز حساسیت، كالیبراسیون و صحت سنجی مدل EnDrain در طراحی سیستم های زهكشی(مطالعه موردی اراضی دشت شاوور) , نخستین گنگره ملی آبیاری و زهكشی , دانشگاه فردوسی مشهد , 23/02/94.

106-                    سعید برومند نسب، محمد الباجی، عبدعلی ناصری، مهدی قمشی، عبدالرحیم هوشمند، عادل دحیماوی، جمیل جلالی. بررسی اثرات عدم تكمیل شبكه های فرعی آبیاری و زهكشی بر استقرار مكانیسم انتقال مدیریت آبیاری به تشكل های آب بران، اولین همایش ملی بررسی ابعاد فنی،اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی طرح احیای 550هزارهکتاری اراضی خوزستان و ایلام، 26/08/94.

107-                   عاطفه صیادی شهرکی، امیر سلطانی محمدی، عبدعلی ناصری، علی مختاران. پیش بینی شوری آب آبیاری مزارع كشت و صنعت نیشكر دعبل خزاعی با استفاده از مدل شبكه عصبی مصنوعی، دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز،  29/10/94.

108-                   عبدعلی ناصری، عباس گزین. استفاده ازمبانی و روشهای جدید در طراحی و اجرای سیستمهای زهكشی زیرزمینی در طرح 550 هزار هكتاری. اولین همایش ملی بررسی ابعاد فنی،اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی طرح احیای 550هزارهکتاری اراضی خوزستان و ایلام، 26/08/94.

109-                   عاطفه صیادی شهرکی، عبدعلی ناصری. محاسبه تبخیر تعرق با استفاده از روش های پنمن مانتیث، بلانی کریدل و تورنت وایت. دومین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران. 29/2/95.

110-                   عاطفه صیادی شهرکی، عبدعلی ناصری. شبیه سازی هدایت هیدرولیکی آب زیرزمینی با ستفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی. دومین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران. 29/2/95.

111-                  

 

           

                   

راهنمايي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي‌ارشد:

1- بهروز مهدي نژادياني " ارزيابي آزمايشگاهي كاربرد پوشش مصنوعي در زهكش هاي زيرزميني و مقايسه آن با پوشش معدني" مشاور.

2- محمد يزديان ثابت " ارزيابي امكان استفاده از مدل فيزيكي سيال غليظ Hele-show در مسايل خاص زهكشي" راهنماي مشترك.

3- جوانشير عزيزي مبصر " ارزيابي فني فيلترهاي مصنوعي و مقايسه آن با پوشش هاي شن و ماسه اي متداول در لوله هاي زهكشي زيرزميني واقع در نخيلات آبادان" راهنما.

4-  سعيد جليلي " ارزيابي مدل هاي آبياري سطحي در آبياري نواري مزرعه يونجه واقع در همدان" مشاور.

5- عليرضا آبشوري " بررسي روند رسوبگذاري در حوضچه هاي ترسيب شبكه كانالهاي آبياري كشت و صنعت امام خميني (ره)" راهنماي مشترك.

6- ابوطالب قانع " ارزيابي مدل فيزيكي تانك خاك و شن جهت مطالعه عملكرد فيلترهاي مصنوعي در سيستم زهكشي زير زميني" راهنما.

7- راحله موسوي حسب " اندازه گيري نياز آبي واقعي نيشكر و مقايسه آن با نرم افزار REF-ET در جنوب اهواز جهت تعيين فرمول مناسب براي برنامه ريزي آبياري" راهنما مشترك.

8- علي ارواحي " ارزيابي فني و اقتصادي كاربرد فيلترهاي مصنوعي در سيستم زهكشي زير زميني و مقايسه آن با فيلترهاي متداول شن و ماسه در نخيلات آبادان" راهنما (دانشگاه بوعلي سينا همدان).

9- اسماعيل هواسي پور" تاثير آبياري جويچه اي يك در ميان روي عملكرد و كارائي مصرف آب نيشكر در جنوب خوزستان" راهنما مشترك (دانشگاه بوعلي سينا).

10-    سعيد ترك زبان " ارزيابي و واسنجي مدل DRAINMOD-S تحت شرايط خشك و نيمه خشك خوزستان" مشاور (دانشگاه تهران).

11-    فاروق منصوري سرنجيانه " بررسي پارامترهاي طراحي سيستم هاي زهكش زير زميني در پروژه آبياري و زهكشي طرح توسعه نيشكر(مطالعه موردي واحد امير كبير)" مشاور ( دانشگاه تهران).

12-    مينا آذرنوش " مدلسازي تغييرات سطح ايستابي در خاك با استفاده از مدل DRAINMOD و شبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي خوزستان" مشاور ( دانشگاه تربيت مدرس).

13-    مريم جواد زاده " تغييرات فصلي شوري و حركت طبيعي املاح در مزارع زهكشي شده تحت كشت نيشكر در جنوب خوزستان" مشاور.

14-    حسين ملوحي " ارزيابي نحوه عملكرد آبياري جويچه اي انتها بسته در مزارع شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي ( واحد امير كبير) در استان خوزستان" مشاور.

15-         فرهاد رشيد زاده، " برنامه ريزي آبياري نيشكر با استفاده از پوشش سبز گياه در منطقه شعيبيه شوشتر" مشاور.

16-    محمود عليمحمدي، " بررسي اثر مواد اصلاحي مختلف بر روي لكه هاي قهوه اي (شور و سديمي) بوجود آمده پس از آبشويي مزارع نيشكر جنوب اهواز با استفاده از مدل فيزيكي" مشاور.

17-    رباب پرتو اعظم " ارزيابي فيلترهاي بكار رفته در زهكشهاي زير زميني اراضي ميان آب، ملا ثاني، دانشگاه اهواز و واحد كشت و صنعت امير كبير در خوزستان" مشاور.

18-    عليرضا اميريان چكان " بررسي ضريب آبگذري لكه هاي شور و سديمي بوجود آمده بعد از آبشويي در مزارع نيشكر جنوب اهواز" مشاور.

19-    سعید حمزه " ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و نوسانات سطح ایستابی در زهکش­های پلکانی اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره)" راهنما

20-    حسن فروغی ورنوسفادرانی، " بررسی تغییرات زمانی ومکانی پارامترهای کیفی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی کشت و صنعت امیرکبیر" راهنمای مشترک

21-    مهدی کرمی " بررسی پتانسیل آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی دشت زیدون با استفاده از مدل drastic در محیط GIS " راهنمای مشترک

22-    مهدی بهرامی " مقایسه مدل هیدرولوژیکی ماسینکگام کونژ با مدلهای نرم افزار SIRMOD در طراحی آبیاری جویچه­ای در مزارع دانشگاه شهید چمران" مشاور

23-         مصطفی گودرزی " برآورد انتقال بخار آب در خاکهای غیر اشباع تحت تاثیر نیروی اسمزی" مشاور

24-    هادی رمضانی اعتدالی " بررسی میزان عملکرد مزارع نیشکر در خوزستان با نگرش بر مدیریت آب و خاک (مطالعه موردی: واحد میرزا کوچک خان)" پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران . راهنمای مشترک

25-    بیژن نظری " بهینه سازی عمق نصب زهکشهای زیرزمینی با ملاحظات اقتصادی و زیست محیطی (شوری زهاب)" پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مشاور.

26-    مريم احمدوند " مدلسازي تأثير نوسانات سطح ايستابي بر ميزان محصول نيشکر با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و منطق فازي (مطالعه موردي کشت و صنعت ميرزا کوچک خان) " راهنمای مشترک.

27-    حميده كريمي ماسوله " امكان سنجي استفاده از مدل SALTMED در برآورد شوري خاك )مطالعه موردي كشت و صنعت هاي امير كبير و فارابي ( " راهنمای مشترک.

28-         سروش محرابيان " ارزيابي عملكرد فني زهكشهاي زيرزميني مزرعه آزمايشي شماره 2 دانشگاه شهيد چمران اهواز" راهنما

29-    جوادرمضاني مقدم " ارزيابي آزمايشگاهي پوشش­هاي مصنوعي زهكش­هاي زير زميني توليد شده در داخل كشور و مقايسه آن باانواع مشابه خارجي" راهنمای مشترک.

30-    مولود حيدري نيا " بررسي امكان كاربرد مدل AquaCrop در برنامه ريزي آبياري ذرت در شمال خوزستان" راهنمای مشترک.

31-         ملیحه کرمی" بررسی توزیع نمک تحت منابع نقطه ای (قطره چکان) و حوضچه ای در منطقه اهواز" مشاور.

32-    زينب نادري" واسنجي روش گلف با پمپاژ برون چاهك كم عمق SWPI بر اندازه‌گيري ضريب هدايت هيدروليك استخراج معادله تك عمقي" مشاور.

33-         مجيد شريفي پور" تهيه مدل رياضي آبشويي اراضي با استفاده از آزمايش هاي مزرعه اي در خوزستان"راهنما.

34-    فرامرز جودی" بررسی امکان استفاده از دماسنج مادون قرمز در برنامه ریزی آبیاری آفتابگردان در شرایط اقلیمی خوزستان" مشاور.

35-         مصطفی پناهی" بررسی تاثیر شوری آب زیرزمینی و آب آبیاری برروی شوری آب خروجی از زهكشها" راهنما.

36-         مهدی جوزی" بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه آفتابگردان در اهواز" مشاور.

37-    محمد رضا عسگری" بررسی اثر زهکش های جمع کننده و اصلی بر ضریب زهکشی (مطالعه موردی کشت و صنعت نیشکر خوزستان) " مشاور ( دانشگاه تهران).

38-    محمد هدایتی زاده " دینامیک حرکت املاح در پروفیل خاک تحت کشت ذرت با استفاده از نرم افزار SALTMED   "مشاور

39-    احد بیات " کاربرد بهینه سازی برای تعیین هدایت هیدرولیکی و تخلخل موثر خاک ماسه ای اشباع توسط مدل فیزیکی" راهنمای مشترک

40-    محسن گلشاد " برآورد مقادیر هدایت هیدرولیکی و تخلخل موثر با خاک مزرعه ای اشباع با کمک مدل فیزیکی و بهینه سازی"  مشاور

41-    محسن  روشنی" بررسی روند خشکسالی های واقع شده در استان کرمانشاه با استفاده از سنجش از دور (دوره آماری 2010-2000)" راهنمای مشترک

42-    علی اسفندیاری" شناسایی مناطق مستعد کشت نیشکر در استان خوزستان با استفاده از تصاویر ماهواره ای و منطق فازی" مشاور مشترک

43-    مهشید قنبریان علویجه " ارزیابی تداخل آب آبیاری  و زیرزمینی و تاثیر آن روی شوری آب خروجی از زهکش ها با استفاده از نرم افزار DRINMOD6 "راهنمای مشترک

44-         سیده فاطمه اشرفی " تاثیر آب مغناطیسی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک" استاد مشاور

45-    ساره پور موسوی " ارزیابی عملکرد مدل های DRAINMOD, Endrain در طراحی زهکش های زیرزمینی با استفاده از اطلاعات صحرایی( مطالعه موردی اراضی دانشگاه شهید چمران اهواز) " راهنمای مشترک

46-         زینب غلامی " حذف نیکل و کادمیم از محلول های آبی با استفاده از نانو ذرات باگاس" راهنمای مشترک

47-    زهرا ناصری" مطالعه تغییرات اقلیمی حاصل از احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و گسترش کشت نیشکر در جنوب اهواز" راهنمای مشترک

48-    فاطمه الماسی" شبیه سازی حرکت نیترات در خاک تحت تنش آبی و شرایط مزرعه ای گیاه نیشکر با استفاده از مدل DRAINMOD-N " راهنمای مشترک

49-    ایمان نیک روش" بررسی اثرات کدورت و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر خواص فیزیکی و هیدرولیکی خاک" استاد مشاور

50-    حسین عزیز نسب" مطالعه لایسیمتری تاثیر شوری و بالا بودن سطح ایستابی بر هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل موثر" راهنمای مشترک

51-    محسن پولادگر" ارزیابی گرفتگی پوشش های مصنوعی زهکش های زیرزمینی( مطالعه موردی جنوب خوزستان) استاد راهنما

52-    محمد رضا سلیمانی شیری"مکان یابی اراضی مستعد جهت اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و سطحی با استفاده از جی آی اس( مطالعه موردی دشت داراب فارس" راهنمای مشترک

53-    مه سیما صداقت نژاد" برآورد هدایت هیدرولیکی با استفاده از زمین آمار و تاثیر آن بر فاصله زهکش ها ( مطالعه موردی نخیلات جنوب خوزستان)" راهنمای مشترک

54-    مریم منتی " اثرات آبیاری با فاضلاب تصفیه شده با سطوح مختلف BOD بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک هایی با بافت سبک و نیمه سنگین" راهنمای مشترک

55-    فاطمه شایان " بررسی تغییرات زمانی هیدرولیکی غیر اشباع در اراضی تحت کشت گندم با استفاده از دستگاه نفوذ سنج دیسک (مطالعه موردی اراضی دانشگاه شهید چمران اهواز)" راهنمای مشترک

56-    هادی روحانی" تعیین زمان آبیاری با اندازه گیری دمای پوشش سبز گیاه، دمای  هوا و رطوبت خاک برای محصول نیشکر (مطالعه موردی اراضی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی" راهنمای مشترک

57-         کبری نامداریان " برآورد آب مصرفی گیاه نخود با استفاده از لایسیمتر در منطقه خرم آباد" راهنمای مشترک

58-    پرنیان مجیدی "  ارزیابی زهکش­های زیرزمینی با فیلتر­های مصنوعی و معدنی در مزرعه تحت آبشویی (مطالعه موردی کشت و صنعت سلمان فارسی)" راهنمای مشترک

59-    مهدی غفاری "شبیه سازی عددی سه بعدی جریان در هیدروسیکلون و بررسی اثر پارامترهای هندسی بر عملکرد هیدروسیکلون" راهنمای مشترک

60-    شکوفه گلستانی " ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرمینی با فیلتر مصنوعی در اعماق مختلف در مزرعه تحت آبشویی ( مطالعه موردی کشت و صنعت سلمان فارسی)" راهنمای مشترک

61-    امیر مدنی کزازی " امکان سنجی استفاده بهینه و تلفیقی از منابع آب زیرزمینی و سطحی در اراضی شبکه آبیاری و زهکشی دز" راهنمای مشترک

62-    نیلوفر مقیمی " بررسی عملكرد باگاس نیشكر در کاهش نیترات خروجی از زهاب زهكش های زيرزمینی" راهنمای مشترک

63-    میلاد هاشمی "بررسی كارايی جاذب باگاس نیشكر در حذف نیترات از زهاب خروجی مزارع كشت و صنعت سلمان فارسی و تعیین ايزوترم و سینتیک جذب" راهنما

64-    سارا صادقی "بررسی اثر جریان اشباع، غير اشباع و متناوب بر آبشویی نمک از نيمرخ خاک سنگين در شرایط آزمایشگاهی" راهنمای مشترک

65-    مریم جلیلی شاه منصوری "تأثیر آبشویی با زه آب به شکل متناوب و مداوم بر خروج نمک از نیمرخ خاک دست خورده" راهنمای مشترک

66-    هادی رضایی راد "ارزیابی شاخص های فیزیولوژیک و کارایی مصرف آب گیاه ذرت تحت مدیریت کم آبیاری" راهنمای مشترک

67- زهره محرابی " کاربرد تخصیص بهینه آب در ارائه الگوی کشت اقتصادی با استفاده از الگوریتم مجموع ذرات (مطالعه موردی : دشت لیشتر)" استاد راهنما

68- سارا حویزاوی " بررسی تاثیر آبیاری با زه آب نیشكر بر روی خصوصیات شیمیایی خاك" استاد راهنمای مشترک

69- رسول ترکمان سهرابی " ارزیابی راندمان‌های آبیاری و تعیین بهره ‌وری آب ذرت در دو شیوه مدیریت آبیاری جویچه‌ای با دبی پیوسته وکاهش دبی" استاد راهنمای مشترک

 

راهنمايي پايان‌نامه‌هاي دكتري:

 

1-  عبدالرحيم هوشمند " ارزيابي روش استفاده از آبشويي افقي در اصلاح خاكهاي رسي شور و سديمي جنوب خوزستان" مشاور.

2-    عباس ملكي " بررسي تغييرات مكاني و زماني نفوذ در آبياري جويچه اي در اراضي نيشكر جنوب اهواز" مشاور.

3-  منا گلابي" مدل سازي رياضي واكنش نيشكر به شوري آب آبياري و كاربرد در مدل SALTMED براي مديريت آبياري نيشكر در مناطق گرم و خشك" راهنما.

4-  مهدي قبادي­نيا " مطالعه آزمايشگاهي رسوب گذاري شيميايي کربنات کلسيم روي فيلترهاي ژئوتکستايل" مشاور مشترک. ( دانشگاه تهران).

5-  محمد الباجي" بررسي اثر روشهاي آبياري معمولي (CI ) كم آبياري تنظيم شده (RDI ) و كم آبياري به صورت خشكي موضعي ريشه (PRD ) بر بهره وري آب (WP ) و كارايي مصرف آب (WUE ) آفتابگردان" مشاور مشترک.

6-  امید بهمنی" بررسی حرکت و تجمع نیترات در خاک تحت تنش با استفاده از مدل LEACHو شرایط مزرعه ای در گیاه نیشکر" مشاور مشترک.

7-  ياسر حسيني" استفاده از روش فراكتال جهت بررسي اثر مقياس طولي بر ضريب انتشارپذيري عناصر ناپايدار در خاك" راهنمای مشترک.

8-  پروانه تیشه زن" بررسی تغییرات شوری ناحیه ریشه تحت شرایط سطح ایستابی و کاربرد خاک پوش(مالچ) در مرحله گیرایی نهال خرما "راهنما

9-    کامران زینال زاده" تغییرات زمانی خصوصیات هیدرولیکی خاکها در اراضی کشاورزی با کاربری های مختلف" مشاور مشترک

10-    غلامحسین کریمی" بررسی میزان مشارکت آب زیرزمینی با شوری مختلف در تامین نیاز آبی و عملکرد گیاه ذرت" راهنمای مشترک

11-         سعید جلیلی" بررسی اثر شوری آب زیرزمینی بر تجمع نمک در شرایط خاک لخت" استاد مشاور

12-    بهروز مهدی نژادیان" ارایه یک مدل ریاضی برای محاسبه فاصله زهکش های زیرزمینی با استفاده از نظریه مشتقات مرتبه کسری" راهنمای مشترک

13-    آرش محجوبی" بررسی اثرات زهکشی کنترل شده بر روی شوری خاک، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر( مطالعه موردی کشت وصنعت امام خمینی) " راهنمای مشترک

14-    عدنان صادقی لاری" بررسی اثرات کنترل سطح ایستابی بر روی میزان جریان، نیتروژن و فسفر خروجی از زهکش های زیرزمینی در نواحی خشک( مطالعه موردی شعیبیه خوزستان). راهنمای مشترک

15-    سعید حمزه" ارائه مدل های مناسب بین مقادیر مختلف شوری، سطح ایستابی و بازتاب های کیفی گیاه نیشکر با استفاده از اطلاعات میدانی، تصاویر ماهواره ای و جی آی اس" راهنمای مشترک

16- عادل باوی"بررسی و ارائه روش های نوین راندمان های آبیاری جویچه ای با توجه به تغییرات مکانی و زمانی خصوصیات نفوذ پذیری خاک برای گیاه نیشکر" راهنمای مشترک

17-    فریبرز محمدی"بررسی تاثیر شرایط جت مستغرق در رقیق سازی و دفع پساب و زهاب در منابع پذیرنده با استفاده از مدل فیزیکی" استاد مشاور

18-    روح اله مختاران "مطالعه دینامیک فصل مشترك آب شور - شیرین تحت آبیاري در مزارع کشت نیشکر" راهنمای مشترک

19-    مجید شریفی­پور "بررسی اثر کیفیت، روش کاربرد و نحوه اختلاط آب آبیاری و زهاب بر آبشویی نمکها از نیمرخ خاکهای سنگین" راهنمای مشترک

20-    جواد رمضانی مقدم "مطالعه لایسیمتری اثر توأمان کم آبیاری و کنترل سطح ایستابی در گیاه ذرت بر پایش نیترات خروجی زه آب" راهنمای مشترک

21-    بیژن حقیقتی بروجنی " تأثیر مدیریت های مختلف کم آبیاری بر کارایی مصرف آب سیب زمینی در دو روش جویچه ای و قطره ای نواری" استاد مشاور

22-    صائب خوش نواز " بررسی میدانی اثر تالاب ساختگی با جریان سطحی در حذف آلودگی از فاضلاب صنایع جانبی نیشکر با استفاده از گیاه وتیور(مطالعه موردی:شرکت کشت و صنعت کارون)" استاد راهنما

23-         مجید علی حوری " بررسی اثرات توأم کم آبیاری و شوری آب آبیاری بر تبخیر- تعرق و رشد رویشی نهال خرمای رقم برحی با استفاده از خاک‌پوش در استان خوزستان" استاد راهنما

 

 

 

طرحهاي تحقيقاتي:

1-  اندازه‌گيري تبخير و تعرق پتانسيل با استفاده از لايسيمتر زهكشدار و مقايسه آن با مقادير بدست آمده از روشهاي محاسباتي (فرمولهاي تجربي) در همدان. 1373-1370. دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا همدان.

2-     اثر زيرشكني بر روي راندمان و زمان آبشوئي. 1378. طرح مشترك مركز تحقيقات نيشكر و دانشگاه بوعلي سينا.

3-  بررسي امكان انتقال زه‌آب واحدهاي شرقي شركت توسعه نيشكر از طريق تالاب شادگان به خليج‌فارس. 1379. طرح مشترك مركز تحقيقات نيشكر و دانشگاه بوعلي سينا.

4-  گزارش مطالعات و بررسي گزينه هاي مختلف هدايت سيلاب رودخانه كارون و دفع زه آب واحدهاي دعبل خزاعي، سلمان فارسي و فارابي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي. 1379. طرح مشترك مركز تحقيقات نيشكر و دانشگاه بوعلي سينا.

5-     بررسي كميت و كيفيت آب كارون در تابستان و پاييز79 . 1379. طرح مشترك مركز تحقيقات نيشكر و دانشگاه بوعلي سينا.

6-     علل شوري آب رودخانه كارون و بهمنشير. 1380. طرح مشترك مركز تحقيقات نيشكر و دانشگاه بوعلي سينا.

7-  بررسي امكان انتقال زه‌آب واحد دهخدا شركت توسعه نيشكر به تالاب هورالعظيم. 1380. طرح مشترك مركز تحقيقات نيشكر و دانشگاه بوعلي سينا.

8-  منابع آلاينده و راهكارهاي مناسب رفع آلودگي آب رودخانه كارون. 1380. طرح مشترك مركز تحقيقات نيشكر و دانشگاه بوعلي سينا.

9-     طرح جامع كشت و صنعت استان همدان. 1381. دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا همدان.

10- ارزيابي روابط حاكم بر طراحي زهكشهاي زير زميني در اردبيل (مغان) و خوزستان. 1384. طرح مشترك با مركز تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي .

11- بررسی عملکرد هیدرولیکی و نوسانات سطح ایستابی زهکش­های پلکانی در خاکهای مطبق.1387.طرح مشترک با سازمان آب و برق خوزستان.

12-     بررسی اثرات زهکشی کنترل شده بر روي شوري خاك، مدیریت آبیاري و عملکرد نیشکر در کشت صنعت امام خمینی. 1390.

13-     بررسی اثرات کنترل سطح ایستابی بر روی میزان جریان نیتروژن و فسفر خروجی از زهکش های زیرزمینی در نواحی خشک (مطالعه موردی کشت و صنعت نیشکر امام خمینی). 1392. طرح مشترک با سازمان آب و برق خوزستان.

14-     بررسی اثر کیفیت، روش کاربرد و نحوه اختلاط آب آبیاری و زهاب بر آبشویی نمک¬ها از نیمرخ خاک­های سنگین. 1393.

 

جوايز و افتخارات علمي:

 

1-    برنده جايزه دومين مقاله برتر دومين كنفرانس مهندسي رودخانه ايران اهواز

2-     پژوهشگر نمونه سال 1379 استان همدان

3-      پژوهشگر نمونه سال 1380 شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي

4-     پژوهشگر نمونه سال1389 دانشگاه شهید چمران اهواز

 

عضويت كميته‌هاي علمي سمينارها و مسئو لیت های قوای سه گانه :

 

1-  عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي "پژوهش كشاورزي" دانشگاه بوعلي سينا. 1381-1379.

2-  عضو كميتة برگزار كننده اولين سمينار مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي ايران ارديبهشت 1384.

3-  عضو هيات تحريريه مجلات خارجي

 (Journal of APPlied Sciences , Asian Journal of Scientific Research, Journal of Agronomy )

4-  دبیر اجرائی دومین سمينار مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي ايران بهمن 1387.

5-  مدیریت گروه آبیاری و زهکشی اردیبهشت 1388 تا خرداد 1390

6-  عضو کمیته فنی و تخصصی آبیاری و زهکشی تحقیقات سازمان آب و برق خوزستان - خرداد 1388 تا کنون

7-  عضو کمیسون تخصصی شورای انتشارات دانشگاه ( کمیسون تخصصی علوم کشاورزی و دامپزشکی) خرداد 90 تا کنون

8-  عضو کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی خوزستان شهریور 90 تا کنون

9-    عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي "علوم و مهندسی آبیاری" دانشگاه شهید چمران اهواز. فروردین 94.

10-         مدیر گروه آبیاری زهکشی در سال‌های 94-96

 

تالیف، ترجمه و ویراستاری کتب علمی:

1- ترجمه کتاب " Subsurface Drainage Envelope " انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز 2005

2- ویرایش علمی کتاب " راهنمای تخمین آب مورد نیاز فضاهای سبز شهری در شرایط آب و هوایی کالیفرنیا " 1385

3- ویرایش کتاب " اصول و روش های آبیاری تحت فشار" 1388

  


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8