شنبه, 27 مرداد 1397
همايش زن وخانواده

نحوه تنظیم مقالات
الف) شرایط عمومی
   
مقالات متناسب با محورهای همایش یا موضوع آن داشته باشد .
   
مقالات به دو صورت علمي ـ پژوهشي يا علمي ـ ترويجي بوده  از صبغة تحقیقی ـ تحلیلی، ساختار منطقی، انسجام محتوایی برخوردار باشد .
   
آرا و دیدگاه‌های مطرح‌شده در مقالات مستند و مستدل باشد و مقاله با قلمی روان و ساده نگارش یافته باشد .
 
در صورتي كه   مقالات ارسالی  قبلاً در نشریات داخلی یا خارجي به عنوان بخشی از یک کتاب چاپ شده باشد چنانچه موضوعيت، اهميت و جذابيت كافي داشته باشد قابل قبول خواهد بود.
   
مقاله حداکثر در 20 صفحه تنظیم شود .
   
مشخصات کامل نویسنده، نشانی پستی، نشانی صندوق الکترونیکی (Email) ، شماره تلفن تماس، شماره دورنگار و مؤسسه علمی وابسته، (در صورت وجود) همراه مقاله ارسال شود .

ب) نحوة تنظیم مقالات
مقالات ارسالی بایداز ساختار علمی برخوردار باشد، یعنی دارای عنوان، مشخصات نویسنده، چکیده،کلیدواژه‌ها، مقدمه، بدنة اصلی، نتیجه‌گیری و فهرست منابع (در انتهای مقاله) باشد و امانتداري در نقل قول ها با ذكر مؤلف و سال رعايت شود. در تنظیم هر یک از مؤلفه‌های ساختاری یادشده، لازم است ویژگی‌های ذیل رعایت شود :
   
عنوان: عنوان مقاله گویا، رسا و ناظر به محتوای مقاله باشد .
   
چکیده: چکیده فارسی در 150 کلمه تنظیم شود .

كليد واژه ها: شامل حداكثر 7 واژه ي كليدي و حداقل 3 واژه ي كليدي مرتبط با محتوا كه ايفاكننده ي نقش نمايه ي موضوعي مقاله باشد.
   
فهرست منابع: اطلاعات کتاب‌شناختی کامل منابع و مآخذ تحقیق (اعم از فارسی، عربی و لاتین) در انتهای مقاله بر حسب نوع منبع درج گردد .

ج) یادآوری

üهرگونه مقالات مرتبط با موضوع و محورهاي همايش قابل بررسي مي باشد.
   
üحق رد یا قبول و نیز ویرایش مقالات برای دبیرخانة همایش محفوظ است .

   üمطالب مقالات مبیّن آرای نویسندگان آنهاست و مسئولیت آن نیز بر عهده نويسنده مي باشد .
üمقالات دریافتی و فایل‌های نرم‌افزاری در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمی‌شود.

   üكليه مقالات از طريق پست الكترونيكي و به صورت چاپ شده همراه با فايل نرم افزاري به دبيرخانه همايش ارسال گردد.  

د) امتيازات:

مقالات برگزيده در كتاب همايش ملي به چاپ خواهد رسيد

برگزيدگان اين همايش در همايش ملي شركت داده خواهند شد.

به مقالات برگزيده جوايز نفيسي اهداء مي گردد.

 

مهلت ارسال مقالات: 20 آذر 1391
زمان برگزاری :‌  دي ماه 1391
آدرس  دبیرخانه همایش :اهواز- دانشگاه شهيد چمران- سازمان مركزي- طبقه ي سوم نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه شهيد چمران اهواز- اتاق 22
تلفکس    : 06113330248 

پست الکترونیکی:       27nahad@nahad.ir


تاریخ آخرین بروزرسانی سه شنبه 2 مرداد 1397

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8