شنبه, 27 مرداد 1397
پیوند ها
شماره تلفن ها و آدرس وب سایت های دانشگاه های دولتی ایران

نام دانشگاه

آدرس سايت

تلفن

دانشگاه اراک

www.araku.ac.ir

2777401-4

دانشگاه اروميه

www.urmia.ac.ir

3448131-3

دانشگاه اصفهان

www.ui.ac.ir

7932241-2

دانشگاه الزهرا

www.alzahra.ac.ir

8044051-8

دانشگاه ايلام

www.ilam.ac.ir

2227020-22-2227059-2228059

دانشگاه بوعلي سينا

www.basu.ac.ir

8271043-8273042-44

دانشگاه بيرجند

www.birjand.ac.ir

22294801-4

دانشگاه بين المللي امام خميني

www.ikiu.ac.ir

661201-2-4-6-7,660413-15

دانشگاه پيام نور

www.pnu.ac.ir

2442060-9

دانشگاه تبريز

www.tabrizu.ac.ir

3340081-3340089

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

www.srttu.ir

22970060-9-22970033

دانشگاه تربيت مدرس

www.modares.ac.ir

8011001

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

www.azaruniv.edu

4325146- 8

دانشگاه تربيت معلم تهران

www.saba.tmu.ac.ir

81021,0261-4579600

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

www.sttu.ac.ir

4410104

دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir

6405047-6462699-641983

دانشگاه جامع علمي-کاربردي

www.uast.ac.ir

8966553

دانشگاه خليج فارس

www.pgu.ac.ir

42292-4222222

دانشگاه رازي

www.razi.ac.ir

4228731-3

دانشگاه زابل

www.zabol.ac.ir

2232112-18

دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir

5151

دانشگاه سمنان

www.semnan.ac.ir

3323088-3331665 ,3328464

دانشگاه سيستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir 

,www.hamoon.usb.ac.ir

2446251-60

دانشگاه شاهد

www.shahed.ac.ir

5277400

دانشگاه شهر کرد

www.sku.ac.ir

4424401-6

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

www.uk.ac.ir

3220041-50

دانشگاه شهيد بهشتي

www.cc.sbu.ac.ir

29901

دانشگاه شهيد چمران اهواز

www.scu.ac.ir

3330010-19

دانشگاه شيراز

www.shirazu.ac.ir

6283605-9

دانشگاه صنعتي خواجه نصير 

www.kntu.ac.ir

8882991-3 .8881016,8881067-9

دانشگاه صنعتي اصفهان

www.iut.ac.ir

3912210

دانشگاه صنعتي اميرکبير

www.aut.ac.ir

64541

دانشگاه صنعتي سهند

www.sut.ac.ir

3224951-5.3443800-39

دانشگاه صنعتي شاهرود

www.shahrood.ac.ir

3332204-9

دانشگاه صنعتي شريف

www.sharif.ac.ir

6161

دانشگاه صنعتي شيراز

www.sutech.ac.ir

7264106

دانشگاه علامه طباطبايي

www.atu.ac.ir

8901521-5

دانشگاه علم و صنعت ايران

www.iust.ac.ir

7492940-60,7451500-15

دانشگاه علوم پايه دامغان

www.dubs.ac.ir

5233051-6

دانشگاه علوم دريايي خرمشهر

null

33321-30550

دانشگاه علوم کشاورزي گرگان

www.gau.ac.ir

2220320-1,2226594,2224827

دانشگاه فردوسي مشهد

www.um.ac.ir

8427070-8401030-5

دانشگاه قم

www.qom.ac.ir

2923311-4

دانشگاه کاشان

www.kashanu.ac.ir

515333

دانشگاه کردستان

www.uok.ac.ir

6660067-71-78

دانشگاه گيلان

www.guilan.ac.ir

3223040-42

دانشگاه لرستان

www.lu.irost.net

25058-9 -448012

دانشگاه مازندران

www.umz.ac.ir

32091-5

دانشگاه محقق اردبيلي

www.uma.irost.net

5512081-90

دانشگاه ولي عصر رفسنجان

www.vru.ac.ir

5227416-18

دانشگاه هرمزگان

www.hormozgan.ac.ir

3340121-4-5

دانشگاه هنر

www.art.ac.ir

8954601-5

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

www.tiartuni.ac.ir

5412131

دانشگاه هنر اصفهان

null

6249836

دانشگاه ياسوج

www.yu.ac.ir

2223088

دانشگاه يزد

www.yazduni.ac.ir

7250220


تاریخ آخرین بروزرسانی سه شنبه 2 مرداد 1397

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8