شنبه, 27 مرداد 1397

احتراماً  به پيوست فتوكپي بخشنامه شماره 9490/15 مورخ 4/11/88 دفتر هيأتهاي امناء و هيأت مميزه مركزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دستورالعمل نحوه انتخاب عضو هيأت علمي نمونه در سال تحصيلي 1388 بانضمام فرمهاي مربوطه ايفاد مي گردد.

مقتضي است ترتيبي اتخاذ فرمائيد تا بخشنامه و دستورالعمل مذكور به اعضاي هيأت علمي محترم آن واحد ابلاغ و متقاضيان فرم مشخصات عضو هيأت علمي نمونه را تكميل و اسامي و فرمهاي اعضاء واجد  شرايط را حداكثر تا تاريخ 21/11/88 جهت رسيدگي و اقدام بعدي به دبيرخانه هيأت مميزه ارسال دارند.

ضمناً متذكر مي شود:

             1- فرم مشخصات  اعضاي هيأت علمي بخصوص جداول آن بايد به طور كامل تكميل شود.

2-      در مورد فعاليتهاي آموزشي و يا پژوهشي مشترك اسم و يا اسامي همكار يا همكاران ضمن تعيين ميزان و سهم همكاري درج شود.

3-      فرمها به صورت تايپي تكميل و ارسال شود، به فرمهاي ناقص و همچنين فرمهاي واصله پس از تاريخ مذكور ترتيب اثري داده نخواهد شد.

4-      ارسال آثار علمي، سوابق و مدارك  الزامي است.

 

بخشنامه انتخاب استاد نمونه سال 88

تاریخ آخرین بروزرسانی سه شنبه 2 مرداد 1397

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8